Wysyłanie danych przez port szeregowy

    -- Sebastian Pawlak, 2005.


Przedstawiony program umożliwia wysyłanie danych z pliku przez port szeregowy. Użytkownik może ustawić parametry transmisji.


Kod źródłowy pliku "nadajnik.c":

/* Nadajnik
 * Program wysyla plik na odpowiedni tty z odpowiednia predkoscia, liczba
 * bitow znaku, parzystoscia.
 *
 * Sebastian Pawlak, 2005.
 */

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>   /* dla creat(), flag typu O_RDONLY, O_NOCTTY */
#include <unistd.h>   /* dla read(), write(), close(), usleep(), alarm() */
#include <stdlib.h>   /* dla strtol() i exit() */
#include <termios.h>
#include <string.h>   /* dla bzero() */
#include <signal.h>

#define PORT "/dev/ttyS1"    /* port szeregowy - wysylanie danych */
#define FILE_NAME "pl"     /* domyslna nazwa pliku do wyslania */

enum {
  DEFAULT_SPEED = 9600,    /* domyslna predkosc transmisji */
  BUF_SIZE = 255,       /* rozmiar bufora na dane */
  OPEN_TIMEOUT = 10,     /* max. czas oczekiwania na otwarcie portu */
  DEFAULT_PARITY = 0,
  DEFAULT_CHARSIZE = 8,
  DEFAULT_STOPBITS = 1
};

int speed = DEFAULT_SPEED;
int parity = DEFAULT_PARITY;
int charsize = DEFAULT_CHARSIZE;
int stopbits = DEFAULT_STOPBITS;
int fdS;                  /* deskryptor pliku */
struct termios oldS, newS;         /* konfiguracja portu */
char portName[256];
char fileName[256];

int openPort(const char *dev, int flag);
int confPort(int, struct termios *old, struct termios *new);
void catchSignal(int);


int main(int argc, char *argv[])
{
  int n = 0, i, k = 0;
  unsigned char buf[BUF_SIZE];      /* bufor na dane wejsciowe */
  static struct sigaction act;
  int f;
  void info(void);

  fprintf(stdout, "NADAJNIK\n\n");

  /* analiza parametrow wywolania */
  if (argc >= 2) { /* ... jesli podano przynajmniej jeden parametr */

    /* szybkosc */
    n = strtol(argv[1], NULL, 10);

    if ((n != 1200) && (n != 1800) && (n != 2400) && (n != 4800) &&
      (n != 9600) && (n != 19200) && (n != 38400) && (n != 57600)) {
      fprintf(stderr, "Bledna szybkosc transmisji (dostepne: 1200, 1800, "
              "2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600)!\n\n");
      info();
      exit(-1);
    }

    speed = n;
  }

  if (argc >= 3) { /* liczba bitow */
    charsize = strtol(argv[2], NULL, 10);
    if (charsize < 5)
      charsize = 8;
    else if (charsize > 8)
      charsize = 8;
  }

  if (argc >= 4) { /* parzystosc */
    parity = strtol(argv[3], NULL, 10);
    if (parity < 0)
      parity = 0;
    else if (parity > 2)
      parity = 2;
  }

  if (argc >= 5)  /* nazwa portu */
    sprintf(portName, "%s", argv[4]);
  else
    sprintf(portName, "%s", PORT);

  if (argc >= 6)  /* plik */
    sprintf(fileName, "%s", argv[5]);
  else
    sprintf(fileName, "%s", FILE_NAME);

  if (argc < 2) {
    info();
    return 0;
  }


  /* obsluga sygnalow - m.in. opuszczanie programu po nacisnieciu CTRL+C */
  act.sa_handler = catchSignal;
  sigfillset(&(act.sa_mask));
  sigaction(SIGQUIT, &act, NULL);
  sigaction(SIGKILL, &act, NULL);
  sigaction(SIGINT, &act, NULL);
  sigaction(SIGTERM, &act, NULL);

  /* otwarcie pliku z danymi */
  if ((f = open(fileName, O_RDONLY, 0)) == -1) {
    fprintf(stderr, "Problem z otwarciem pliku \"%s\"!\n", fileName);
    exit(-1);
  }

  /* otwieranie i konfiguracja portu */
  fdS = openPort(portName, O_WRONLY);      /* ttySx, tylko do zapisu */
  confPort(fdS, &oldS, &newS);

  fprintf(stdout, "Rozpoczynam nadawanie (speed: %d, port: %s, file: %s)\n",
          speed, portName, fileName);

  /* glowna petla: nadawanie danych */
  while ((n = read(f, buf, BUF_SIZE)) > 0) {    /* z pliku */

    if ((i = write(fdS, buf, n)) != n)      /* do portu */
      fprintf(stderr, "Problem z write(): %d, %d\n", n, i);

    k += n;
    printf("dotychczas wyslano do FIFO znakow: %d\n", k);
  }


  close(f);
  close(fdS);

  return 0;
}


/* info: wypisuje menu z dostepnymi opcjami uruchamiania programu
 */
void info(void)
{
  fprintf(stdout, "uzycie: ./nadajnik szybkosc charsize parity port plik\n"
          " gdzie: szybkosc - szybkosc odbioru w bps;\n"
          "          dostepne: 1200, 1800, "
              "2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600)\n\n"
          "          domyslna szybkosc: %d\n\n", speed);
  fprintf(stdout, "    charsize - 8, 7, ...\n\n");
  fprintf(stdout, "     parity - 0 (N), 1 (O), 2 (E)\n\n");
  fprintf(stdout, "      port - /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, ...\n\n");
  fprintf(stdout, "      plik - plik do wyslania.\n\n");
}


/* catchSignal: funkcja obslugi sygnalow - przywraca pierwotne ustawienia
 *       portow, zamyka pliki, konczy dzialanie programu
 */
void catchSignal(int n)
{
  /* oproznianie kolejki */
  tcflush(fdS, TCIOFLUSH);

  /* odtwarzanie pierwotnych ustawien portu */
  tcsetattr(fdS, TCSANOW, &oldS);

  /* zamykanie pliku */
  close(fdS);

  fprintf(stdout, "Koniec.\n");
  exit(0);
}


/* setTimeout: obsluguje sytuacje, w ktorej funkcja "open" zbyt dlugo
 *       nie zwraca sterowania
 */
static void setTimeout(int n)
{
  fprintf(stderr, "Przekroczony limit czasu oczekiwania na otwarcie "
          "portu \"%s\"!\n", portName);
  exit(-1);
}


/* openPort: otwiera wskazany port szeregowy i zwraca uchwyt do niego
 */
int openPort(const char *dev, int flag)
{
  int fd;
  static struct sigaction act, oact;

  /* ustawienia dla SIGALRM - zabezpieczenie na wypadek zbyt dlugiego
   *             czasu powrotu z funkcji "open"
   */
  act.sa_handler = setTimeout;
  sigfillset(&(act.sa_mask));
  sigaction(SIGALRM, &act, &oact);
  alarm(OPEN_TIMEOUT);

  /* otwarcie portu */
  if ((fd = open(dev, flag | O_NOCTTY)) == -1) {
    char s[256];
    sprintf(s, "Blad otwarcia \"%s\"", dev);
    perror(s);
    exit(-1);
  }

  /* przywracanie poprzedniego stanu dla "alarm" */
  alarm(0);
  sigaction(SIGALRM, &oact, &act);

  return fd;
}

/* confPort: ustawia odpowiednie parametry dla portu szeregowego
 */
int confPort(int f, struct termios *old, struct termios *new)
{
  enum {
    SPD_SIZE = 8
  };
                                        
  const struct {
    int speed;
    speed_t def;
  } spd[SPD_SIZE] = { { 1200, B1200 }, { 1800, B1800 }, { 2400, B2400 },
            { 4800, B4800 }, { 9600, B9600 }, { 19200, B19200 },
            { 38400, B38400 },
            { 57600, B57600 } };  /* dopuszczalne szybkosci */
  int i;
                                        
  tcgetattr(f, old);        /* zachowanie aktualnych ustawien portu */
  
  bzero(new, sizeof (new));     /* czyszczenie struktury */
                                        
  /*fcntl(f, F_SETFL, FNDELAY);*/  /* tryb blokujacy, gdy zakomentowane */
                                        
  /* CRTSCTS: sprzetowa kontrola przeplywu,
   * CLOCAL : polaczenie lokalne,
   * CREAD : zezwolenie na odbior znakow.
   */
  new->c_cflag = CRTSCTS | CLOCAL | CREAD;
                                        
  /* IGNPAR : ignoruje bledne dane */
  new->c_iflag = IGNPAR;
                                        
                                        
  /* parzystosc: brak, parzysta, nieparzysta */
  switch (parity) {
    case 0: default:         /* brak kontroli parzystosci */
      break;
                                        
    case 1:             /* parzystosc nieparzysta */
      new->c_iflag |= INPCK;
      new->c_cflag |= PARENB | PARODD;
      printf("parity: odd\n");
      break;
                                        
    case 2:
      new->c_iflag |= INPCK;
      new->c_cflag |= PARENB;   /* parzystosc parzysta */
      printf("parity: even\n");
      break;
  }
                                        
  /* liczba bitow znaku: CS5, CS6, CS7, CS8 */
  switch (charsize) {
    case 8: default:
      new->c_cflag |= CS8;
      printf("char: 8\n");
      break;
                                        
    case 7:
      new->c_cflag |= CS7;
      printf("char: 7\n");
      break;
                                        
    case 6:
      new->c_cflag |= CS6;
      printf("char: 6\n");
      break;
                                        
    case 5:
      new->c_cflag |= CS5;
      printf("char: 5\n");
      break;
  }
                                        
  /* liczba bitow stopu: 1, 2 */
  switch (stopbits) {
    case 1: default:         /* 1 bit stopu, domyslnie w termios */
      break;
                                        
    case 2:             /* 2 bity stopu */
      new->c_cflag |= CSTOPB;
      break;
  }
                                        
                                        
  /* surowe wyjscie i wejscie */
  new->c_oflag = 0;
  new->c_lflag = 0;
                                        
  /* parametry MIN i TIME */
  new->c_cc[VMIN] = 1;      /* oczekiwanie na chociaz jeden znak */
  new->c_cc[VTIME] = 0;     /* oczekiwanie nieskonczone */
                                        
  /* szybkosci transmisji */
  for (i = 0; (i < SPD_SIZE) && (spd[i].speed != speed); i++)
    ;
                                        
  if (i == SPD_SIZE)       /* nie znaleziono szybkosci na liscie */
    return -1;
                                        
  cfsetispeed(new, spd[i].def); /* ustawienie szybkosci transmisji */
  cfsetospeed(new, spd[i].def);
                                        
  tcflush(f, TCIOFLUSH);     /* oproznianie kolejek we. i wy. */
  tcsetattr(f, TCSANOW, new);  /* aktywacja nowych ustawien portu */
                                        
  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa