Game of Life

    -- Sebastian Pawlak, 2003.


Game of Life została zaimplementowana z wykorzystaniem biblioteki graficznej SDL w Microsoft Visual Studio.

Automat dwuwymiarowy synchroniczny.
Periodyczne warunku brzegowe.
Stany: 0-komórka martwa, 1-komórka żywa.
Sąsiedztwo Moora R=1.
Reguły:
- jeśli komórka=1 oraz ma dwóch lub trzech sąsiadów=1, to komórka=1,
- jeśli komórka=1 oraz ma wiecej niż trzech sąsiadów=1, to komórka=0,
- jeśli komórka=1 oraz ma mniej niż dwóch sąsiadów=1, to komórka=0,
- jeśli komórka=0 oraz ma dokładnie trzech sąsiadów=1, to komórka=1.


Kod źródłowy pliku "life.cpp":

/******************************
 *     GAME OF LIFE    *
 *    Sebastian Pawlak   *
 ******************************/

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "..\SDL-1.2.5\include\sdl.h"
#include "..\SDL-1.2.5\include\SDL_endian.h"

void Slock(SDL_Surface *screen)
{
  if (SDL_MUSTLOCK(screen) && SDL_LockSurface(screen) < 0)
    return;
}


void Sulock(SDL_Surface *screen)
{
  if (SDL_MUSTLOCK(screen))
    SDL_UnlockSurface(screen);
}


void DrawPixel(SDL_Surface *screen, int x, int y, Uint8 R, Uint8 G, Uint8 B)
{
  Uint32 color = SDL_MapRGB(screen->format, R, G, B);

  if (SDL_MUSTLOCK(screen) && SDL_LockSurface(screen) < 0)
    return;

  switch (screen->format->BytesPerPixel) {
    case 1: { /* 8-bpp */
      Uint8 *bufp;

      bufp = (Uint8 *)screen->pixels + y * screen->pitch + x;
      *bufp = color;
    }
    break;

    case 2: { /* 15-bpp lub 16-bpp */
      Uint16 *bufp;

      bufp = (Uint16 *)screen->pixels + y * screen->pitch / 2 + x;
      *bufp = color;
    }
    break;

    case 3: { /* powolony tryb 24-bpp */
      Uint8 *bufp;

      bufp = (Uint8 *)screen->pixels + y * screen->pitch + x * 3;
      if (SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN) {
        bufp[0] = color;
        bufp[1] = color >> 8;
        bufp[2] = color >> 16;
      } else {
        bufp[2] = color;
        bufp[1] = color >> 8;
        bufp[0] = color >> 16;
      }
    }
    break;

    case 4: { /* 32-bpp */
      Uint32 *bufp;

      bufp = (Uint32 *)screen->pixels + y * screen->pitch / 4 + x;
      *bufp = color;
    }
    break;
  }

  if (SDL_MUSTLOCK(screen))
    SDL_UnlockSurface(screen);
}


enum {
  MAXX = 512, /* rozmiar planszy */
  MAXY = 512
};


short int plansza[MAXX][MAXY]; /* plansza aktualna */
short int plansza2[MAXX][MAXY]; /* plansza po przeksztalceniach */


int main(int argc, char* argv[])
{
  /* losowe tworzenie planszy poczatkowej */
  for (int x = 0; x < MAXX; x++)
    for (int y = 0; y < MAXY; y++) {
      int w = rand() % 4;
      if (w == 0)
        plansza2[x][y] = plansza[x][y] = 0;
      else
        plansza2[x][y] = plansza[x][y] = 1;
    }

  /* inicjalizacja biblioteki SDL */
  SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
  atexit ( SDL_Quit ) ;
  SDL_Surface *pSurface = SDL_SetVideoMode(MAXX, MAXY, 0, SDL_ANYFORMAT);
  SDL_Event event;
  SDL_WM_SetCaption("Game of life", NULL);

  while (1) {

    Slock(pSurface);

    SDL_Rect rect = { 0, 0, MAXX, MAXY };
    SDL_FillRect(pSurface, &rect, SDL_MapRGB(pSurface->format, 255, 255, 255));

    for (x = 0; x < MAXX; x++)
      for (int y = 0; y < MAXY; y++) {

        /* zmiana stanu automatu */
        int w = 0;
        for (int xx = (x == 0 ? 0 : -1); xx <= (x == MAXX - 1 ? 0 : 1); xx++)
          for(int yy = (y == 0 ? 0 : -1); yy <= (y == MAXY - 1 ? 0 : 1); yy++)
            if (plansza[x + xx][y + yy] == 1)
              w++;

        if (plansza[x][y] == 1) /* nie liczymy srodka */
          w--;

        if (plansza[x][y] == 1) {
          if (w == 2 || w == 3)
            plansza2[x][y] = 1;
          else if (w < 2 || w > 3)
            plansza2[x][y] = 0;
        } else if (w == 3)
          plansza2[x][y] = 1;
 
        /* wyswietlanie komorki na ekranie */
        if (plansza[x][y] == 1)
          DrawPixel(pSurface, x, y, 0, 0, 255);
      }

    Sulock(pSurface);
    SDL_Flip(pSurface);

    /* kopiowanie planszy wynikowej do planszy pierwotnej */
    for (x = 0; x < MAXX; x++)
      memcpy(&plansza[x][0], &plansza2[x][0], sizeof(plansza[0][0]) * MAXY);

    /* obsluga zdarzen */
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
      if (event.type == SDL_QUIT)
        exit(0);

      if (event.type == SDL_MOUSEBUTTONDOWN)
        plansza[event.button.x][event.button.y] =
          plansza2[event.button.x][event.button.y] = 1;
    }

  }

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa