Chat w Linuksie z obsługą TCP/IP i UNIX Domain Sockets

    -- Sebastian Pawlak, 2002.


Przedstawiony program demonstruje użycie socketów TCP/IP i UNIX Domain Sockets, wątków, sygnałów, semaforów binarnych (mutex) i biblioteki Slang w systemie operacyjnym Linux. Rozmowa za pomocą programu możliwa jest pomiędzy dwiema osobami w sieci. Osoba, która uruchomi program jako pierwsza staje się serwerem. Program, który po uruchomieniu wykryje obecność na danym porcie, pod wskazanym adresem serwera, przechodzi w tryb klienta.


Kod źródłowy pliku "czat.c":

/* Prosty czat p2p na gniazdach TCP i UNIX Domain Sockets.
 * autor: Sebastian Pawlak, 2002.
 */

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <slang/slang.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/un.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <pthread.h>

enum {
  MAX_ROZMIAR_NICKA = 16,
  MAX_BUFOR = 256,
  PORT = 6666
};
#define UNIX_DS_NAME "CzatSock"

int sockfd;
int typPolaczenia;
char nick[MAX_ROZMIAR_NICKA + 1],
   nickAdwersarza[MAX_ROZMIAR_NICKA + 1];

void polaczTCP(char *ip);
void polaczUnix(char *ip);
static void obslugaSygnalow (int sig);
void initSlang(void);
void koniecSlang(void);
void *przesylanieOdbiorDanych(void *arg);
void *ekranKlawiatura(void *arg);


int main(int argc, char *argv[])
{
  pthread_t przesOdczDanychThread, ekrKlawThread;
  int zezwol = 1;

  /* analiza parametrow wywolania */	
  if ((argc == 3 && strcmp(argv[1], "-u")) ||
	(argc == 4 && strcmp(argv[1], "-t")) ||
     argc < 3 || argc > 4) {
    if (argc != 1)
      fprintf(stderr, "Bledne parametry!\n\n");

    printf(" uzycie: ./czat -u|\"-t adresIP\" nick\n"
        "  gdzie: -u - UNIX domain sockets,\n"
        "     -t - TCP,\n"
        "     adresIP - adres IP adwersarza,\n"
        "     nick - twoj identyfikator.\n"
        "przyklad: ./czat -t 127.0.0.1 Bazyli\n"
        "     ./czat -u Bazyli\n");
    exit(1);
  }

  strncpy(nick, argv[argc - 1], MAX_ROZMIAR_NICKA);

  /* obsluga sygnalow */
  SLang_set_abort_signal(obslugaSygnalow); /* SIGINT */
  SLsignal(SIGQUIT, obslugaSygnalow);
  SLsignal(SIGPIPE, obslugaSygnalow);
  SLsignal(SIGTERM, obslugaSygnalow);
  SLsignal(SIGTSTP, obslugaSygnalow);

  /* ustanawianie polaczenia */  
  if (argv[1][1] == 't')
    polaczTCP(argv[2]);
  else
    polaczUnix(argv[2]);

  /* inicjalizacja terminala */ 
  initSlang();

  /* start watkow */  
  if (pthread_create(&przesOdczDanychThread, NULL,
            &przesylanieOdbiorDanych, NULL) == -1) {
    perror("pthread1");
    exit(1);
  }
  if (pthread_create(&ekrKlawThread, NULL,
            &ekranKlawiatura, NULL) == -1) {
    perror("pthread2");
    exit(1);
  }
  
  while(1)
    sleep(1);

  return 0;
}


/* Ustanawia polaczenie za pomoca TCP.
 */
void polaczTCP(char *ip)
{
  struct sockaddr_in adres;
  int zezwol = 1;

  if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("socket");
    exit(1);
  }
  
  bzero(&adres, sizeof(adres));
  adres.sin_family = AF_INET;
  inet_pton(AF_INET, ip, &adres.sin_addr);
  adres.sin_port = htons(PORT);

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&adres, sizeof(adres)) == -1) {
    /* Nie udalo sie polaczyc z innym klientem wiec stawiamy
     * serwer zeby inny klient mogl podlaczyc sie do nas.
     */
    if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
      perror("socket(2)");
      exit(1);
    }

    bzero(&adres, sizeof(adres));
    adres.sin_family = AF_INET;
    adres.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    adres.sin_port = htons(PORT);

    if (setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
            &zezwol, sizeof(zezwol)) == -1) {
      perror("setsockopt");
      exit(1);
    }
	
    if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&adres, sizeof(adres)) == -1) {
      perror("bind");
      exit(1);
    }

    if (listen(sockfd, 1) == -1) {
      perror("listen");
      exit(1);
    }

    sockfd = accept(sockfd, NULL, NULL);

    /* wymiana nickow */
    send(sockfd, nick, strlen(nick) + 1, 0);
    recv(sockfd, nickAdwersarza, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1, 0);
  } else {
    /* wymiana nickow */
    recv(sockfd, nickAdwersarza, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1, 0);
    send(sockfd, nick, strlen(nick) + 1, 0);
  }
}


/* Ustanawia polaczenie za pomoca Unix Domain Sockets.
 */
void polaczUnix(char *ip)
{
  struct sockaddr_un adres = { AF_UNIX, UNIX_DS_NAME };

  if ((sockfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("socket");
    exit(1);
  }

  if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&adres, sizeof(adres)) == -1) {
    /* Nie udalo sie polaczyc z innym klientem wiec stawiamy
     * serwer zeby inny klient mogl podlaczyc sie do nas.
     */

    if ((sockfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
      perror("socket(2)");
      exit(1);
    }

    if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&adres, sizeof(adres)) == -1) {
      perror("bind(2)");
      exit(1);
    }

    if (listen(sockfd, 1) == -1) {
      perror("listen");
      exit(1);
    }

    if ((sockfd = accept(sockfd, 0, 0)) == -1) {
      perror("accept");
      unlink(adres.sun_path);
      exit(1);
    }

    /* wymiana nickow */
    send(sockfd, nick, strlen(nick) + 1, 0);
    recv(sockfd, nickAdwersarza, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1, 0);
  } else {
    /* wymiana nickow */
    recv(sockfd, nickAdwersarza, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1, 0);
    send(sockfd, nick, strlen(nick) + 1, 0);
  }

  typPolaczenia = 1;
}

int w;
/* Obsluga sygnalow przekazywanych do programu.
 */
static void obslugaSygnalow (int sig)
{
  if (w == 1)
    return;
  w = 1;
  close(sockfd);
  if (typPolaczenia)
    unlink(UNIX_DS_NAME);
  koniecSlang();

  switch (sig) {
    case SIGPIPE:
      printf("Adwersarz rozlaczyl sie.\n");
      break;
    case SIGINT:
      printf("Program zakonczony przez uzytkownika.\n");
      break;
    case SIGTERM: case SIGQUIT: 
      printf("Przerwano program.\n");
      break;
    default:
      printf("Koniec.\n");
      break;
  }

  exit(0);
}


int okno1wysokosc, okno2wysokosc;  /* okna edycji */
int okno1pozycja, okno2pozycja;
int wysokosc, szerokosc;      /* caly ekran */

/* Inicjalizacja terminala.
 */
void initSlang(void)
{
  SLtt_get_terminfo();
  if (SLang_init_tty(3, 0, 0) == -1) { /* wyjscie ctrl+c */
    perror("Slang_init_tty");
    exit(1);
  }

  SLsmg_init_smg();
  SLtt_set_color(1, NULL, "green", "black");
  SLtt_set_color(2, NULL, "black", "green");

  wysokosc = SLtt_Screen_Rows;
  szerokosc = SLtt_Screen_Cols;

  /* Kreslenie grafiki */  
  SLsmg_set_color(2);
  SLsmg_gotorc(0, 0);
  SLsmg_erase_eol();
  SLsmg_printf(" Czat ");
  SLsmg_write_char(SLSMG_VLINE_CHAR);
  SLsmg_gotorc(0, szerokosc - 16);
  SLsmg_printf("wyjscie: ctrl+c");
  SLsmg_set_color(1);

  okno1pozycja = 1;
  okno1wysokosc = (wysokosc - 1) / 2;
  okno2pozycja = 1 + okno1wysokosc;
  okno2wysokosc = wysokosc - 1 - okno1wysokosc;

  /* gorne okno edycji */
  SLsmg_draw_box(okno1pozycja, 0, okno1wysokosc, szerokosc);
  SLsmg_gotorc(okno1pozycja, 1);
  SLsmg_write_char(SLSMG_RTEE_CHAR);
  SLsmg_write_nchars(nickAdwersarza, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1);
  SLsmg_write_char(SLSMG_LTEE_CHAR);

  /* dolne okno edycji */
  SLsmg_draw_box(okno2pozycja, 0, okno2wysokosc, szerokosc);
  SLsmg_gotorc(okno2pozycja, 1);
  SLsmg_write_char(SLSMG_RTEE_CHAR);
  SLsmg_write_nchars(nick, MAX_ROZMIAR_NICKA + 1);
  SLsmg_write_char(SLSMG_LTEE_CHAR);
  SLsmg_refresh();
}


/* Dezaktywacja terminala.
 */
void koniecSlang(void)
{
  SLsmg_reset_smg();
  SLang_reset_tty();
}

/* Przesuwa blok tekstu o wiersz do gory.
 * y - nr wiersza, od ktorego zaczyna sie gorna linia okna,
 * wysok - wysokosc okna lacznie z gorna i dolna linia.
 */
void przesun(int y, int wysok)
{
  int i, l;
  SLsmg_Char_Type buf[256];

  for (i = 0; i < wysok - 3; i++) {
    SLsmg_gotorc(i + y + 2, 1);
    l = SLsmg_read_raw(buf, (szerokosc - 2 > 256) ?
                256 : szerokosc - 2);
    SLsmg_gotorc(i + y + 1, 1);
    SLsmg_write_raw(buf, l);
  }

  /* czysc ostatni wiersz okna */
  SLsmg_fill_region(y + wysok - 2, 1, 1, szerokosc - 2, ' ');
}


pthread_mutex_t mojMutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
char buforOdbiorczy[MAX_BUFOR] = { '\0' },
   buforNadawczy[MAX_BUFOR] = { '\0' };
int odebrano, doWyslania;

/* Funkcja obslugi watka, ktorego zadaniem jest
 * wysylanie i odbieranie danych miedzy rozmowcami.
 */
void *przesylanieOdbiorDanych(void *arg)
{
  pthread_detach(pthread_self());

  while (1) {
    pthread_mutex_lock(&mojMutex);
    if (recv(sockfd, buforOdbiorczy, 256, MSG_DONTWAIT) > 0)
      odebrano = 1;

    if (doWyslania) {
      send(sockfd, buforNadawczy,
         strlen(buforNadawczy) + 1, MSG_DONTWAIT);
      doWyslania = 0;
      bzero(buforNadawczy, sizeof(buforNadawczy[0]) * MAX_BUFOR);
    }
    pthread_mutex_unlock(&mojMutex);

    usleep(10000);
  }
}


/* Funkcja obslugi watka, ktorego zadaniem jest
 * wyswietlanie danych, ktore nadeszly oraz
 * pobieranie znakow z klawiatury.
 */
void *ekranKlawiatura(void *arg)
{
  char z[2] = { '\0' };
  int y1 = 0, y2 = 0;
  int cX = 11, cY = 1 + okno2pozycja;
  time_t czasKal = { 0 }, czasKalStary = { 0 };
  struct tm *czas;

  pthread_detach(pthread_self());

  while (1) {
    if (!doWyslania &&
      difftime(czasKal = time(NULL), czasKalStary) >= 1) {
      czas = localtime(&czasKal);
      strftime(buforNadawczy, 10, "%H:%M:%S>", czas);
      buforNadawczy[strlen(buforNadawczy)] = ' ';
      SLsmg_gotorc(1 + okno2pozycja + y2, 1);
      SLsmg_printf(buforNadawczy);
      SLsmg_gotorc(cY, cX);
      SLsmg_refresh();
      czasKalStary = czasKal;
    }

	if (odebrano) {
      pthread_mutex_lock(&mojMutex);
      odebrano = 0;
      if (y1 > okno1wysokosc - 3) {
        przesun(okno1pozycja, okno1wysokosc);
        y1--;
      }
      SLsmg_gotorc(1 + okno1pozycja + y1, 1);
      SLsmg_write_nchars(buforOdbiorczy, szerokosc - 2);
      y1++;
      pthread_mutex_unlock(&mojMutex);
      SLsmg_gotorc(cY, cX);
      SLsmg_refresh();
    }

    if (!doWyslania && SLang_input_pending(1) && buforNadawczy[0] != '\0' &&
      (z[0] = SLang_getkey()) != 9) { /* z[0] != '\t' */
      SLang_flush_input();
      if (z[0] == 13) { /* enter */
        pthread_mutex_lock(&mojMutex);
        doWyslania = 1;
        pthread_mutex_unlock(&mojMutex);
        y2++;
        if (y2 > okno2wysokosc - 3) {
          przesun(okno2pozycja, okno2wysokosc);
          y2--;
        }
        cX = 11;
        cY = 1 + okno2pozycja + y2;

        continue;
      }
	  
      if (z[0] == 127 && cX > 11) { /* backspace */
        buforNadawczy[strlen(buforNadawczy) - 1] = '\0';
        SLsmg_gotorc(cY, cX - 1);
        SLsmg_write_char(' ');
        SLsmg_gotorc(cY, cX - 1);
      } else if ((cX < szerokosc - 1) && /* inny znak */
            (strlen(buforNadawczy) < MAX_BUFOR - 1)) {
        strcat(buforNadawczy, z);
        SLsmg_write_char(z[0]);
      }
      cX = SLsmg_get_column();
      cY = SLsmg_get_row();
      SLsmg_refresh();
    }	    
    usleep(10000);
  }
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa