Parsowanie plików konfiguracyjnych

    -- Sebastian Pawlak, 2005.


Przedstawione funkcje umożliwiają dokonywanie operacji na prostych plikach konfiguracyjnych.


Kod źródłowy pliku "confParser.h":

/* confParser.h: biblioteka funkcji pozwalajacych odczytac i modyfikowac
 *        pliki konfiguracyjne.
 *
 * Sebastian Pawlak, 2005.
 */

#ifndef _CONF_PARSER_H_
#define _CONF_PARSER_H_

/* dopuszczalne parametry pliku konfiguracyjnego */
enum {
  MAX_LINE = 255,  /* max. rozmiar wiersza */
  MAX_IDENT = 32,  /* max. dlugosc identyfikatora */
  MAX_VAL = 64    /* max. dlugosc wartosci */
};

typedef struct ident {
  char *ident;    /* nazwa identyfikatora w pliku konfiguracyjnym */
  char type;     /* typ zmiennej: s - char[], i - int */
  void *var;     /* wskaznik na zmienna, do ktorej przypisac/skopiowac */
} ident;

int parseConf(const char *fileName, const ident idns[]);
int exchangeConf(const char *fileName, const char *ident, const char *val);

#endif

Kod źródłowy pliku "confParser.c":

/* confParser.c: biblioteka funkcji pozwalajacych odczytac i modyfikowac
 *        pliki konfiguracyjne.
 *        Plik konfiguracyjny moze miec postac, jak na przykladzie:
 *
 *        # komentarz
 *        zmiennaLiczbowa 10  # komentarz
 *
 *        zmiennaTekstowa "cogito ergo sum"
 *
 * Sebastian Pawlak, 2005.
 */

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>   /* dla close() */
#include <string.h>   /* dla strcmp(), strcpy() */
#include <stdlib.h>   /* dla strtol() */
#include <fcntl.h>   /* O_RDONLY */
#include "confParser.h"


/* parseConf: odczytuje z pliku dane konfiguracyjne i przypisuje
 *      wartosci odpowiednim zmiennym. 
 *      Wiersz pliku ma stanowic pare: identyfikator wartosc
 *      Identyfikator musi byc oddzielony od wartosci conajmniej jednym
 *      bialym znakiem.
 *      Poszczegolne pary musza byc w kolejnych wierszach.
 *      Komentarz rozpoczyna sie znakiem # i konczy wraz z koncem
 *      wiersza.
 *      Max. dlugosc wiersza = MAX_LINE
 *      Max. dlugosc identyfikatora = MAX_IDENT
 *      Max. dlugosc wartosci = MAX_VAL
 */
int parseConf(const char *fileName, const ident idns[])
{
  int i;
  FILE *f;
  char *p, *q;
  char s[MAX_LINE + 1], t[16], ident[MAX_IDENT + 1], val[MAX_VAL];

  if ((f = fopen(fileName, "r")) == NULL)
    return -1;

  /* tworzy string postaci: %16s %64s */
  sprintf(t, "%%%ds %%%ds", MAX_IDENT, MAX_VAL);

  while (fgets(s, MAX_LINE, f) != NULL) { /* kolejny wiersz */

    /* jesli nie odczytano dwoch tokenow lub mamy komentarz ... */
    if ((sscanf(s, t, ident, val) != 2) || (ident[0] == '#') ||
      (val[0] == '#'))
      continue;

    /* jesli wartosc ujeta jest w cudzyslowy */
    if ((val[0] == '\"') &&
      ((p = strchr(s, '\"')) != NULL) &&  /* pierwszy cudzyslow */
      ((q = strchr(p + 1, '\"')) != NULL)) {    /* zamykajacy */

      strncpy(val, p + 1, q - p - 1);
      val[q - p - 1] = '\0';
    }


    /* przypisywanie zmiennym wartosci odczytanych z pliku */
    for (i = 0; idns[i].ident != NULL; i++)
      if (!strcmp(idns[i].ident, ident))
        switch (idns[i].type) {
          case 's': /* string */
            strcpy(idns[i].var, val);
            break;
          case 'i': /* integer */
            *((int *)idns[i].var) = strtol(val, NULL, 10);
            break;
          default:
            fprintf(stderr, "Bledny typ parametru!\n");
            fclose(f);
            return -1;
            break;
        }
  }

  fclose(f);

  return 0;
}


/* exchangeConf: modyfikuje wartosc dla podanego identyfikatora w pliku
 *        konfiguracyjnym.
 *        Wczytuje plik do pamieci, modyfikuje wartosc, zapisuje plik.
 *        Wartosc moze miec dlugosc wieksza/mniejsza niz dlugosc
 *        poprzedniej wartosci.
 */
int exchangeConf(const char *fileName, const char *ident, const char *val)
{
  long int i = 0, siz;
  int f, j = 0, isComment = 0, isIdent = 0;
  unsigned char *buf = NULL, c, *p = NULL;

  if ((f = open(fileName, O_RDONLY, 0)) == -1)
    return -1;

  if ((siz = lseek(f, 0, 2)) == -1)   /* rozmiar pliku -- lseek na koniec */
    return -2;

  if (lseek(f, 0, 0) == -1)       /* spowrotem na poczatek pliku */
    return -3;

  if ((buf = (unsigned char *)malloc(siz + 1)) == NULL) /* pamiec */
    return -4;

  if ((siz = read(f, buf, siz)) == -1) /* wczytywanie pliku */
    return -5;

  buf[siz] = '\0';

  close(f);

  if ((f = open(fileName, O_WRONLY | O_TRUNC, 0)) == -1)
    return -6;

  while (i < siz) {

    c = buf[i++];         /* znak z bufora */

    if (c == '#')         /* komentarz */
      isComment = 1;

    else if (c == '\n')      /* koniec komentarza (nowy wiersz) */
      isComment = 0, isIdent = 0, j = 0;

    else if (isComment == 0) {

      if (isIdent == 0) {    /* nie-identyfikator */

        if (c == ident[j]) {  /* kolejny znak sie zgadza */
          j++;

          if (j == strlen(ident)) { /* caly ident sie zgadza */
            j = 0;

            /* jesli nastepny znak po 'c' to bialy znak */
            if ((buf[i] == ' ') || (buf[i] == '\t'))
              isIdent = 1;
          }

        } else
          j = 0;

      } else {         /* isIdent == 1  identyfikator */

        if ((c != ' ') && (c != '\t')) {  /* poczatek wartosci */

          write(f, val, strlen(val));   /* zapis nowej wartosci */

          /* ominiecie starej wartosci w buforze */
          if ((p = strpbrk(&buf[i], " \n\t")) != NULL)
            i += p - &buf[i];
          else
            i = siz;

          isIdent = 0;
          continue;
        }
      }
    }

    write(f, &c, 1); /* zapis znaku do pliku */
  }

  close(f);

  return 0;
}

Kod źródłowy pliku "main.c":

#include <stdio.h>
#include "confParser.h"

int main(void)
{
  int zmienna = 0, cogito = 0;
  char ergo[MAX_VAL + 1] = "";

  const ident parametry[] = { { "zmienna", 'i', &zmienna },
                { "cogito", 'i', &cogito },
                { "ergo",  's', ergo  },
                { NULL } }; 

  /* odczyt parametrow z pliku konfiguracyjnego "plik.conf" */
  if (parseConf("plik.conf", parametry) != 0) {
    fprintf(stderr, "Blad odczytu konfiguracji z pliku!\n");
    exit(-1);
  }

  fprintf(stdout, "zmienna: %d\n", zmienna);
  fprintf(stdout, "cogito: %d\n", cogito);
  fprintf(stdout, "ergo: \"%s\"\n", ergo);

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa