Kalkulator

    -- Sebastian Pawlak, 2002.


Prezentuję tu program, którego zadaniem jest obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych. Obsługiwane są operatory arytmetyczne (^ * / + -), przy czym najwyższy priorytet ma operator ^, następnie * /, następnie + -. Łączność operatorów jest lewostronna. Argumentami mogą być liczby rzeczywiste nieujemne. Wyrażenie zapisane w notacji nawiasowej konwertowane jest do tożsamego zapisanego w Odwrotnej Notacji Polskiej. Następnie wyrażenie w ONP obliczane jest z wykorzystaniem stosu.

Myślę, że warty uwagi jest algorytm przekształcania wyrażenia zapisanego w notacji nawiasowej do wyrażenia zapisanego w Odwrotnej Notacji Polskiej:

Krok 1
Jeżeli nie ma więcej znaków w ciągu wejściowym, to realizuj krok 6; w przeciwnym razie, przeczytaj następny element (nawias, operator lub argument) i nazwij go x.

Krok 2
Jeżeli x jest argumentem, to zapisz go w ciągu wyjściowym, umieść po nim spację i przejdź do realizacji kroku 1.

Krok 3
Jeżeli x jest nawiasem otwierającym, wpisz go na stos i realizuj krok 1. Jeżeli x jest nawiasem zamykającym, przejdź do realizacji kroku 4, a w przeciwnym razie - kroku 5.

Krok 4
Jeżeli na wierzchu stosu nie ma nawiasu otwierającego, to wycofaj ten obiekt ze stosu wpisując go do ciągu wyjściowego, a zaraz za nim wpisz spację i przejdź do wykonywania kroku 4. Jeżeli na wierzchołku stosu jest nawias otwierający, to wycofaj go ze stosu i przejdź do realizacji kroku 1.

Krok 5
W przypadku, gdy priorytet elementu wierzchołkowego stosu jest większy lub równy priorytetowi x, wycofaj element z wierzchołka stosu, wpisz go do ciągu wyjściowego, a potem wpisz za nim znacznik i powtórz krok 5. W przeciwnym razie, połóż x na wierzchołek stosu i wróć do wykonywania kroku 1.

Krok 6
Opróżnij stos po jednym elemencie, wpisując każdy z nich do ciągu wyjściowego i wstawiając między nimi spację; i to już koniec.


Kod źródłowy pliku "stos.h":

/* stos.h: plik naglowkowy biblioteki z implementacja stosu.
 * Sebastian Pawlak, 2002
 */

#ifndef _STOS_H
#define _STOS_H

void push(double);
double pop(void);

#endif

Kod źródłowy pliku "stos.c":

/* stos.c: biblioteka z implementacja stosu.
 * Sebastian Pawlak, 2002
 */
#include <stdio.h>
#include "stos.h"

#define MAX_STOS 512 /* maksymalny rozmiar stosu */

double stos[MAX_STOS];
int sp = 0; /* wskaznik kolejnego wolnego miejsca na stosie */


/* push: wstawia element na stos */
void push(double element)
{
  if (sp < MAX_STOS)
    stos[sp++] = element;
  else
	printf("push: Przepelnienie stosu!\n");
}


/* pop: zdejmuje element ze stosu */
double pop(void)
{
  if (sp > 0)
    return stos[--sp];

  return 0;
}

Kod źródłowy pliku "kalkulator.c":

/**************************
 *  K A L K U L A T O R *
 * Sebastian Pawlak, 2002 *
 **************************/

#include <stdio.h>
#include <math.h>  /* dla pow() */
#include <string.h> /* dla strlen() */
#include <stdlib.h> /* dla atoi() */
#include "stos.h"

#define MAX 1024 /* maksymalna dlugosc wyrazenia (OdwNotPl) w znakach */

void konwerterOdwNotPl(char *, char *);
double oblicz(char *);


int main(void)
{
  char wyrazenie[MAX], wyrazenieOdwNotPl[MAX];

  printf("Podaj wyrazenie arytmetyczne:\n");
  scanf("%s", wyrazenie);

  konwerterOdwNotPl(wyrazenieOdwNotPl, wyrazenie);
  printf("Wynik konwersji do Odwrotnej Notacji Polskiej: %s\n",
      wyrazenieOdwNotPl);

  printf("Wynik: %.5g\n", oblicz(wyrazenieOdwNotPl));

  return 0;
}


/* konwerterOdwNotPl: funkcja przeksztalca wyrazenie zapisane w notacji
 * nawiasowej do wyrazenia w Odwrotnej Notacji Polskiej.
 *
 * Obslugiwane sa operatory: ^ * / + -
 */
void konwerterOdwNotPl(char *wynik, char *s)
{
  char x, y;

  while (x = *s++) { /* krok 1 */
    if ((x >= '0' && x <= '9') || x == '.') { /* krok 2 */
      /* kopiowanie calej liczby z wejscia na wyjscie */
      do
        *wynik++ = x;
      while (x = *s, ((x >= '0' && x <= '9') || x == '.') && s++);
      *wynik++ = ' ';

    } else if (x == '(') /* krok 3 */
      push((double)'(');

    else if (x == ')') /* krok 4 */
      while ((y = (char)pop()) != '(')
        *wynik++ = y, *wynik++ = ' ';

    else { /* krok 5 */
      while (y = (char)pop(),
          y && (y == '^' || (y == '*' || y == '/') && x != '^' ||
          (y == '+' || y == '-') && x != '*' && x != '/' && x != '^'))
        *wynik++ = y, *wynik++ = ' ';
      push((double)y);
      push((double)x);
    }
  }

  while(x = (char)pop()) /* krok 6 */
    *wynik++ = x, *wynik++ = ' ';

  *wynik = '\0'; /* zakonczenie lancucha wyjsciowego */
}


/* oblicz: funkcja oblicza wartosc wyrazenia arytmetycznego zapisanego w
 * Odwrotnej Notacji Polskiej
 */
double oblicz(char *s)
{
  char element[MAX];
  double op2;

  while (sscanf(s, "%s", element) != -1) {
    s += strlen(element) + 1;
    switch (element[0]) {
      case '0': case '1': case '2':
      case '3': case '4': case '5':
      case '6': case '7': case '8': case '9': case '.': /* liczba */
	    push(atof(element));
		break;

      case '^':
		op2 = pop(); /* ze wzgledu na nieprzemiennosc potegowania */
		push(pow(pop(), op2));
		break;

	  case '*':
		push(pop() * pop());
		break;

      case '/':
        op2 = pop(); /* ze wzgledu na nieprzemiennosc dzielenia */
        if (op2 != 0.0)
          push(pop() / op2);
        else {
          printf("oblicz: Blad dzielenia przez zero!\n");
          return -1;
        }
		break;

      case '+':
        push(pop() + pop());
        break;

      case '-':
        op2 = pop(); /* ze wzgledu na nieprzemiennosc odejmowania */
        push(pop() - op2);
        break;

      default:
        printf("oblicz: Blad - nieznany znak!\n");
        return -1;
    }
  }

  return pop(); /* zwraca wynik */
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa