Listy jednokierunkowe (wersja z rozbudowaną strukturą danych)

    -- Sebastian Pawlak, 2003.


Węzeł listy jest strukturą zawierającą wskaźnik do informacji oraz wskaźnik na następny węzeł listy.


typedef struct wezel {
  dana *obj;
  wezel *nastepny;
} wezel;

Zaprezentowana wersja biblioteki umożliwia przechowywanie w węzłach listy danych, o rozbudowanej strukturze:


typedef struct dana {
  char *nazwisko;
  int wiek;
} dana;


Kod źródłowy pliku "lista.h":

/* lista.h: plik naglowkowy biblioteki z implementacja operacji na
 *     listach jednokierunkowych (wersja z rozbudowana struktura danych)
 * Sebastian Pawlak, 2003-12-11
 */
#ifndef _LISTA_H_
#define _LISTA_H_

/* struktura definiujaca element danych
 * umieszczany w wezle listy
 */
typedef struct dana {
  char *nazwisko;
  int wiek;
} dana;

/* wezel listy */
typedef struct wezel {
  dana *obj;
  struct wezel *nastepny;
} wezel;

enum {
  POPRAWNIE = 0,
  BRAK_PAMIECI = -1,
  BLAD_IO = -2,
  BLAD_POZYCJI = -3
};

dana *nowy(char *nazwisko, int wiek);
int wstawPocz(wezel **L, dana *obj);
int wstaw(wezel **L, int p, dana *obj);
int usun(wezel **L, int p);
int zwroc(wezel *L, int p, dana **obj);
int znajdz(wezel *L, int *p, char *nazwisko);
void wyczysc(wezel **L);
void wypisz(wezel *L);
int zapisz(wezel *L, char *nazwaPliku);
int wczytaj(wezel **L, char *nazwaPliku);

#endif


Kod źródłowy pliku "lista.c":

/* lista.c: biblioteka z implementacja operacji na
 *     listach jednokierunkowych (wersja z rozbudowana struktura danych)
 * Sebastian Pawlak, 2003-12-11
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "lista.h"

/* nowy: tworzy w pamieci nowy element danych;
 *    te funkcje nalezy zmodyfikowac, jesli ulegnie zmianie struktura "dana"
 */
dana *nowy(char *nazwisko, int wiek)
{
  dana *d = NULL;

  if ((d = (dana *)malloc(sizeof (dana))) == NULL)
    return NULL;

  if ((d -> nazwisko = (char *)malloc(strlen(nazwisko) + 1)) == NULL)
    return NULL;

  strcpy(d -> nazwisko, nazwisko);

  d -> wiek = wiek;

  return d;
}


/* wstawPocz: tworzy i wstawia nowy element na poczatek listy */
int wstawPocz(wezel **L, dana *obj)
{
  wezel *Q;

  if ((Q = (wezel *)malloc(sizeof (wezel))) == NULL)
    return BRAK_PAMIECI;

  Q -> obj = obj;
  Q -> nastepny = *L;

  *L = Q;

  return POPRAWNIE;
}


/* wstaw: tworzy i wstawia nowy element na p-ta pozycje na liscie;
 *    pozycja liczona jest od 0
 */
int wstaw(wezel **L, int p, dana *obj)
{
  wezel *Q, *S = NULL, *T = *L;

  while (T && (p > 0)) {
    S = T;
    T = T -> nastepny;
    p--;
  }

  if (p != 0)
    return BLAD_POZYCJI;

  if ((Q = (wezel *)malloc(sizeof (wezel))) == NULL)
    return BRAK_PAMIECI;

  Q -> obj = obj;
  Q -> nastepny = T;

  if (S == NULL)
    *L = Q;
  else
    S -> nastepny = Q;

  return POPRAWNIE;
}


/* usun: usuwa element z p-tej pozycji na liscie;
 *    pozycja liczona jest od 0
 */
int usun(wezel **L, int p)
{
  wezel *S = NULL, *T = *L;

  while (T && (p > 0)) {
    S = T;
    T = T -> nastepny;
    p--;
  }

  if ((p != 0) || (T == NULL))
    return BLAD_POZYCJI;

  if (S == NULL)
    *L = T -> nastepny;
  else
    S -> nastepny = T -> nastepny;

  free(T -> obj -> nazwisko); /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie "dana" */
  free(T -> obj);
  free(T);

  return POPRAWNIE;
}


/* zwroc: przypisuje wskaznikowi "obj" p-ty element z listy */
int zwroc(wezel *L, int p, dana **obj)
{
  while (L && (p > 0)) {
    L = L -> nastepny;
    p--;
  }

  if ((p != 0) || (L == NULL))
    return BLAD_POZYCJI;

  *obj = L -> obj;

  return 0;
}


/* znajdz: przypisuje zmiennej "p" numer elementu listy, dla ktorego 
 *     funkcja porownujaca "fn" zwroci wartosc 1;
 *     przeszukiwanie listy rozpoczyna sie od p-tego elementu;
 *     szukamy zgodnosci nazwisk
 */
int znajdz(wezel *L, int *p, char *nazwisko)
{
  int i = *p;

  /* przesuniecie sie na p-ta pozycje, aby od tej pozycji rozpoczac
   * poszukiwanie
   */
  while (L && (i > 0)) {
    L = L -> nastepny;
    i--;
  }

  while (L && (strcmp(L -> obj -> nazwisko, nazwisko))) {
    (*p)++;
    L = L -> nastepny;
  }

  if (L == NULL)
    return BLAD_POZYCJI;

  return POPRAWNIE;
}


/* wyczysc: usuwa wszystkie elementy z listy */
void wyczysc(wezel **L)
{
  wezel *Q;

  while (*L) {
    Q = *L;
    *L = (*L) -> nastepny;

    free(Q -> obj -> nazwisko); /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie "dana" */
    free(Q -> obj);
    free(Q);
  }
}


/* wypisz: wypisuje wszystkie elementy z listy;
 *     funkcji tej mozna uzyc takze do zaaplikowania danej operacji
 *     na wszystkich elementach listy
 */
void wypisz(wezel *L)
{
  while (L) {
    /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie dana */
    printf("nazwisko: %s, wiek: %d\n",
        L -> obj -> nazwisko, L -> obj -> wiek);

    L = L -> nastepny;
  }
}


/* zapisz: zapisuje wszystkie elementy z listy do pliku tekstowego */
int zapisz(wezel *L, char *nazwaPliku)
{
  FILE *f;

  if ((f = fopen(nazwaPliku, "w")) == NULL)
	return BLAD_IO;

  while (L) {
    /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie dana */
    if (fprintf(f, "%s %d\n", L -> obj -> nazwisko, L -> obj -> wiek) < 0)
      return BLAD_IO;

    L = L -> nastepny;
  }

  fclose(f);

  return POPRAWNIE;
}


/* wczytaj: wczytuje z pliku tekstowego elementy i wstawia je na liste 
 *     w odwrotnej kolejnosci
 */
int wczytaj(wezel **L, char *nazwaPliku)
{
  wezel *Q, *T = *L;
  FILE *f;
  char nazwisko[30];
  int wiek;

  if ((f = fopen(nazwaPliku, "r")) == NULL)
	return BLAD_IO;

  /* odnalezienie konca listy */
  while (T && (T -> nastepny))
    T = T -> nastepny;

  /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie dana */
  while (fscanf(f, "%s %d", nazwisko, &wiek) != EOF) { 
    if ((Q = (wezel *)malloc(sizeof (wezel))) == NULL)
      return BRAK_PAMIECI;

    /* zmodyfikowac, jesli zmieni sie dana */
    Q -> obj = nowy(nazwisko, wiek);
    Q -> nastepny = NULL;

    if (T == NULL)
      *L = T = Q;
    else {
      T -> nastepny = Q;  /* dopisywanie elementow do konca listy */
      T = T -> nastepny;
    }
  }

  fclose(f);

  return POPRAWNIE;
}


Kod źródłowy pliku "test.c":

/* test.c: ilustracja dzialania biblioteki lista.c
 * Sebastian Pawlak, 2003-12-11
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "lista.h"


int main(void)
{
  wezel *L = NULL;
  dana *d;
  int p;

  wstawPocz(&L, nowy("Kernighan", 55));
  wstawPocz(&L, nowy("Ritchie", 57));
  wstaw(&L, 1, nowy("Stroustrup", 61));
  wstawPocz(&L, nowy("Kernighan", 44));
  wstaw(&L, 2, nowy("Nikt", 10));
  usun(&L, 2);
  wypisz(L);
  printf("----------\n");

  zwroc(L, 1, &d);
  printf("> nazwisko: %s, wiek: %d\n", d -> nazwisko, d -> wiek);
  printf("----------\n");

  p = 0; 
  while (znajdz(L, &p, "Kernighan") == POPRAWNIE)
    printf("znaleziono \"Kernighan\" pod numerem: %d\n", p++);

  printf("----------\n");

  zapisz(L, "lista");
  wyczysc(&L);
  wczytaj(&L, "lista");
  wczytaj(&L, "lista");
  wypisz(L);

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa