Bufor danych

    -- Sebastian Pawlak, 2004, 2005.


Bufor Danych

Znaczną część kosztów funkcjonowania firmy stanowią wydatki na telekomunikację. Wiedza o wykonywanych przez pracowników połączeniach telefonicznych może przyczynić się do podjęcia kroków na rzecz obniżenia nakładów na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa. Z pomocą przychodzi tu oprogramowanie generujące różnorodne statystyki obrazujące liczbę, częstotliwość i rozkład rozmów telefonicznych. Jednak aby otrzymać pożądane informacje, niezbędne jest pozyskanie danych wysyłanych przez centralki telefoniczne. Ważną rolę odgrywają tu bufory danych, które odpowiadają za akwizycję, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie informacji.

Termin wykonania: 2004, 2005
Rodzaj projektu: umowa o pracę na pełny etat oraz umowy zlecenie
Mój udział: przystosowanie systemu operacyjnego i kernela do pracy na urządzeniu; stworzenie oprogramowania bufora danych i oprogramowania testującego


Zakres prac, które wykonałem:

- dobór minidystrybucji systemu operacyjnego, modyfikacja, rekonfiguracja kernela, administracja;

- stworzenie aplikacji (w sumie około 12000 linii kodu):

  
- Alarm:informuje o sytuacjach wyjątkowych (osiągnięcie XX% zajętości bufora; wystąpienie klucza w ciągu danych; zmiana stanu wejść binarnych; wystąpienie zadanej godziny, daty, dnia tygodnia, dnia miesiąca; zerwanie połączenia; odebranie zbyt małej ilości danych w ciągu pewnych pór dnia; brak odbioru danych przez zadany czas) poprzez: wysłanie e-maila (Base64; autoryzacja: DIGEST-MD5, LOGIN, PLAIN), Notyfikacji SNMPv2 (stworzenie dedykowanego pliku MIB), pakietu TCP/IP, informacji do serwera Syslog, wyemitowanie sygnału dźwiękowego;
- Detect:podstawowa konfiguracja i wykrywanie bufora w sieci (Detect to sniffer wychwytujący pakiety, niekoniecznie adresowane w aktualnej podsieci Bufora);
- Guard:nadzór nad działającymi w systemie aplikacjami oraz zasobami systemowymi; obsługa watchdog;
- IOmonitor:monitor stanów wejść binarnych;
- IP:ustawianie statycznych bądź uzyskanych z DHCP parametrów pracy sieciowej bufora;
- IPreader:akwizycja danych od centralki telefonicznej poprzez sieć w trybie serwera albo klienta;
- LEDmgr:zarządzanie kontrolkami na panelu czołowym bufora;
- Manager:odpowiada za przechowywanie danych na dysku twardym oraz udostępnianie ich użytkownikom; zapisywane i wysyłane dane mogą być kompresowane/dekompresowane w locie;
- NoPower:w przypadku zaniku zasilania zamyka bezpiecznie system; posiada programowy filtr krótkich zaników zasilania i system reanimacji;
- RSreader:akwizycja danych poprzez port szeregowy RS232; posiada zaimplementowane algorytmy wykrywania zmian parametrów transmisji nadajnika oraz automatycznego uczenia się nowych;
- TFTPd:modyfikacja serwera protokołu TFTP, aby móc udostępniać dane użytkownikom (także w postaci zaszyfrowanej; autoryzacja na podstawie pliku, RADIUSa; prawa dostępu) oraz konfigurować bufor (około 200 parametrów konfiguracji);

- system wykrywania i logowania ponad 60 zdarzeń;

- opracowanie dokumentacji technicznej i raportów z testów (około 70 stron formatu A4);

- stworzenie oprogramowania testującego sprzęt podczas produkcji (około 2000 linii kodu): system podtrzymywania zasilania, buzzer, sieć, kontrolki, watchdog, port RS232, wejścia binarne i wyjście przekaźnikowe (+ projekty i wykonanie wtyczek testowych).

w3cw3c
automatyka przemysłowa