Rozmywanie fragmentów obrazu przez różne procesy

    -- Sebastian Pawlak, 2000.


Master dzieli obraz na fragmenty i przesyła je do Slave'ów. Slave'y rozmywają obraz w pętli nieskończonej, licząc dla każdego punktu średnią z punktów sąsiednich. Ponieważ do obliczenia punktów leżących na marginesach fragmentów obrazów potrzebne są dane posiadane przez "sąsiadujące" Slave'y, procesy prowadzą pomiędzy sobą nieustanną wymianę informacji.


Kod źródłowy pliku "main.c":

/* Program wczytuje bitmape z pliku *.bmp, dzieli ja na procesy,
 * z ktorych kazdy wykonuje na kazdym pikselu zadana operacje.
 * Program NIE dziala w architekturze master-slave. Pojecia master-slave
 * w tresci programu dotycza tylko tworzenia okna graficznego oraz
 * wczytania i podzielenia obrazka.
 * s1222 PJWSTK, 2000.06.25
 *
 * Program przyjmuje parametry:
 * [1] - plik zawierajacy obraz *.bmp
 */
#include <stdio.h>
#include "mpi.h"
#include "Xlib.h"
#include "Xutil.h"
#include "bmp.h" /* moje funkcje do bitmapy */
#include <string.h>

/* poniewaz u mnie w domu nie dziala MPI_Dims_create to 
 * zrobilem wlasna funkcje realizujaca to zadanie dla 2 wymiarow
 */
void _MPI_Dims_create(int n, int kupatka, int *t)
{
  int i, j = n - 1, m = 1;

  t[0] = n;
  t[1] = 1;
  
  for(i = n / 2; i > m ; i--) {
    if(!(n % i) && (i + n / i - 2 < j)) {
	  j = i + n / i - 2;
	  m = n / i;
	  t[0] = i;
      t[1] = n / i;
	}
  }
}


int main(int argc, char **argv)
{
  int rank, myTopologyRank, size, i, j;
  char *bufor;
  void *sendBufor;
  int sendBuforSize;
  unsigned long cc[1000];
  unsigned short bmpWidth, bmpHeight, bmpWidthPiece, bmpHeightPiece;
  int src, dst;
  int dims[2]; /* liczba pol w kazdym z dwoch wymiarow */  
  MPI_Comm MY_COMM;
  int offset, xOffset, yOffset;
  int coordinates[2];
  MPI_Datatype pieceOfImageType, smallImageType,
		 verticalMarginOfImageType, horizontalMarginType,
		 verticalMarginType;
  MPI_Status status;
  
  Display *displayHandle; /* Uchwyt display`a X11, tworzony w kazdym procesie */
  Window win; /* Numer okienka tworzony w MASTERZE i rozsylany do SLAVE`ow */
  GC gc;
  XGCValues values;
  Colormap theColormap;
  XColor *imageBuffer, *smallImageBuffer;
  XColor *marginBuffer[4];
  XColor left, right, top, bottom;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  /* laczy sie z domyslnym serwerem X */
  displayHandle = XOpenDisplay((char *)NULL);
  if(displayHandle == NULL) {
    printf("blad otwarcia display`a\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
  }

  /* TWORZYMY TOPOGRAFIE */
  /* dzieli obszar na najbardziej optymalny */
  _MPI_Dims_create(size, 2, dims); /* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! */
  /* tworzy nowy komunikator z nowa topografia (8 x "/0" czyli 2 x int) */
  MPI_Cart_create(MPI_COMM_WORLD, 2, dims, (int *)"\0\0\0\0\0\0\0\0", 1, &MY_COMM);


  if(rank == 0) { /**** WCZYTYWANIE OBRAZKA I TWORZENIE OKNA ****/
  
    if(argc != 2) {
	  printf("nalezy podac parametr: [plik.bmp]\n");
	  MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	}
	
    if(loadBMP(argv[1], &imageBuffer, &bmpWidth, &bmpHeight) == -1) {
	  printf("blad wczytywania obrazu %s\n", argv[1]);
	  MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	}
  
	/* MASTER tworzy okienko i rozsyla jego numer do SLAVE`ow */
	win = XCreateSimpleWindow(displayHandle, RootWindow(displayHandle, 0),
	             0, 0, bmpWidth + dims[0] - 1 + 30,
				 bmpHeight + dims[1] - 1, 2, 
				 BlackPixel(displayHandle, 0),
				 WhitePixel(displayHandle, 0));
  }
  /* zorsyla numer okienka do procesow slave`ow */
  MPI_Bcast(&win, 1, MPI_UNSIGNED_LONG, 0, MPI_COMM_WORLD);

  MPI_Bcast(&bmpWidth, 1, MPI_UNSIGNED_SHORT, 0, MPI_COMM_WORLD);
  MPI_Bcast(&bmpHeight, 1, MPI_UNSIGNED_SHORT, 0, MPI_COMM_WORLD);
  bmpWidthPiece = bmpWidth / dims[0];
  bmpHeightPiece = bmpHeight / dims[1];
  
  gc = XCreateGC(displayHandle, win, 0, 0);
  XMapWindow(displayHandle, win);
  XFlush(displayHandle);
  sleep(4);
	

  /* definiuje nowy typ, ktory okresla wycinek duzego obrazu */
  /* kazdy czesciowy wiersz obrazka to 1 blok */
  MPI_Type_vector(bmpHeightPiece, 
          bmpWidthPiece * sizeof(XColor),
		  bmpWidth * sizeof(XColor), MPI_BYTE, &pieceOfImageType);

  /* nowy typ stanowiacy samodzielny fragment duzego obrazka */
  MPI_Type_vector(bmpHeightPiece, 
          bmpWidthPiece * sizeof(XColor),
		  bmpWidthPiece * sizeof(XColor), MPI_BYTE, &smallImageType);

  MPI_Type_commit(&pieceOfImageType);
  MPI_Type_commit(&smallImageType);

    /* bufor dla BSenda */
    MPI_Pack_size(bmpWidthPiece * bmpHeightPiece * sizeof(XColor),
           MPI_BYTE, MPI_COMM_WORLD, &i);
    sendBuforSize = i + MPI_BSEND_OVERHEAD;
    sendBufor = (void *)malloc(sendBuforSize);
    MPI_Buffer_attach(sendBufor, sendBuforSize);


  if(rank == 0) {
  
    for(i = size - 1; i > 0 ; i--) {
	  MPI_Cart_coords(MY_COMM, i, 2, coordinates);
	  MPI_Send(imageBuffer + coordinates[0] * bmpWidthPiece + 
		   coordinates[1] * bmpWidth * bmpHeightPiece,
		   1, pieceOfImageType, i, 0, MPI_COMM_WORLD);

	}
    MPI_Cart_coords(MY_COMM, 0, 2, coordinates);
	MPI_Bsend(imageBuffer + coordinates[0] * bmpWidthPiece +
	     coordinates[1] * bmpWidth * bmpHeightPiece,
	     1, pieceOfImageType, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
	free(imageBuffer);
  }

  MPI_Comm_rank(MY_COMM, &myTopologyRank);
  MPI_Cart_coords(MY_COMM, myTopologyRank, 2, coordinates);
  printf("rank: %d  topologyRank: %d  coords: %d %d\n", rank, myTopologyRank,
	  coordinates[0], coordinates[1]);
  MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, -1, &src, &dst);
  printf("rank %d, oto moi sasiedzi: lewo %d, ", myTopologyRank, dst);
  MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, 1, &src, &dst);
  printf(" prawo %d, ", dst);
  MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, -1, &src, &dst);
  printf(" gora %d, ", dst);
  MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, 1, &src, &dst);
  printf(" dol %d\n", dst);

  /* kazdy proces odbiera fragment obrazu */
  smallImageBuffer = (XColor *)malloc(bmpWidthPiece * bmpHeightPiece * sizeof(XColor));
  MPI_Recv(smallImageBuffer, 1, smallImageType, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);

  /* kazdy proces wysyla marginesy obrazu do swoich sasiadow */
  /* definiuje nowy typ, ktory okresla margines malego obrazu */
  MPI_Type_vector(bmpHeightPiece,
          sizeof(XColor),
		  bmpWidthPiece * sizeof(XColor), MPI_BYTE, &verticalMarginOfImageType);

  /* nowy typ stanowiacy samodzielny margines obrazka 
   * margines ten sluzy takze jako margines poziomy HORIZONTAL 
   */
  MPI_Type_vector(bmpHeightPiece,
          sizeof(XColor),
		  sizeof(XColor), MPI_BYTE, &verticalMarginType);
  MPI_Type_vector(bmpWidthPiece,
          sizeof(XColor),
		  sizeof(XColor), MPI_BYTE, &horizontalMarginType);

  MPI_Type_commit(&verticalMarginOfImageType);
  MPI_Type_commit(&verticalMarginType);
  MPI_Type_commit(&horizontalMarginType);

  marginBuffer[0] = (XColor *)malloc(bmpHeightPiece * sizeof(XColor));
  bzero(marginBuffer[0], bmpHeightPiece * sizeof(XColor));
  marginBuffer[1] = (XColor *)malloc(bmpHeightPiece * sizeof(XColor));
  bzero(marginBuffer[1], bmpHeightPiece * sizeof(XColor));

  marginBuffer[2] = (XColor *)malloc(bmpWidthPiece * sizeof(XColor));
  bzero(marginBuffer[2], bmpWidthPiece * sizeof(XColor));
  marginBuffer[3] = (XColor *)malloc(bmpWidthPiece * sizeof(XColor));
  bzero(marginBuffer[3], bmpWidthPiece * sizeof(XColor));

  while(1) {

    /* wyslij marginesy */  
	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, -1, &src, &dst); /* na lewo */
	MPI_Bsend(smallImageBuffer, 1, verticalMarginOfImageType, dst, 1, MY_COMM);
	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, 1, &src, &dst); /* na prawo */
	MPI_Bsend(smallImageBuffer + bmpWidthPiece - 1, 1, verticalMarginOfImageType,
         dst, 2, MY_COMM);

	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, -1, &src, &dst); /* do gory */
	MPI_Bsend(smallImageBuffer, 1, horizontalMarginType, dst, 3, MY_COMM);
	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, 1, &src, &dst); /* na dol */
	MPI_Bsend(smallImageBuffer + bmpWidthPiece * (bmpHeightPiece - 1), 1,
         horizontalMarginType, dst, 4, MY_COMM);

	/* tworzy palete kolorow */
	theColormap = DefaultColormap(displayHandle, 0);
  
	/* WYSWIETLANIE OBRAZU */
	xOffset = coordinates[0] * bmpWidth / dims[0];
	yOffset = coordinates[1] * bmpHeight / dims[1];
	offset = 0;
	for(j = 0; j < bmpHeightPiece ; j++) {

  	  for(i = 0; i < bmpWidthPiece ; i++) {
		XAllocColor(displayHandle, theColormap, &smallImageBuffer[offset]);
		cc[i] = smallImageBuffer[offset].pixel;
		XSetForeground(displayHandle, gc, smallImageBuffer[offset].pixel);
		XDrawPoint(displayHandle, win, gc, i + xOffset /*+ coordinates[0] * 5*/,
	          j + yOffset /*+ coordinates[1] * 5*/);
		offset++;
	  }
	  XFreeColors(displayHandle, theColormap, cc, bmpWidthPiece, 0);

	  XSetForeground(displayHandle, gc, WhitePixel(displayHandle,1));
	  XDrawPoint(displayHandle, win, gc,
            bmpWidth + 10 + coordinates[0] * 3 /*+ coordinates[0] * 5*/,
	        j + coordinates[1] * bmpHeightPiece);
	  XSetForeground(displayHandle, gc, BlackPixel(displayHandle,1));
	  XDrawPoint(displayHandle, win, gc,
            bmpWidth + 10 + coordinates[0] * 3 /*+ coordinates[0] * 5*/,
	        j + 1 + coordinates[1] * bmpHeightPiece);	  
	}

	XFreeColormap(displayHandle, theColormap);

	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, -1, &src, &dst); /* z lewej */
    MPI_Recv(marginBuffer[0], 1, verticalMarginType, dst, 2, MY_COMM, &status);
	
	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 0, 1, &src, &dst); /* z prawej */
    MPI_Recv(marginBuffer[1], 1, verticalMarginType, dst, 1, MY_COMM, &status);

	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, -1, &src, &dst); /* z gory */
    MPI_Recv(marginBuffer[2], 1, horizontalMarginType, dst, 4, MY_COMM, &status);
	MPI_Cart_shift(MY_COMM, 1, 1, &src, &dst); /* z dolu */
    MPI_Recv(marginBuffer[3], 1, horizontalMarginType, dst, 3, MY_COMM, &status);
	printf("rank %d odebral marginesy\n", myTopologyRank);
	
  
	/* OBROBKA OBRAZU */
	offset = 0;
	for(j = 0; j < bmpHeightPiece ; j++) {

  	  for(i = 0; i < bmpWidthPiece ; i++) {
		if(i > 0) {
	  	  left.red = smallImageBuffer[offset - 1].red;
		  left.green = smallImageBuffer[offset - 1].green;
		  left.blue = smallImageBuffer[offset - 1].blue;
		}
		if(i < bmpWidthPiece - 1) {	
		  right.red = smallImageBuffer[offset + 1].red;
		  right.green = smallImageBuffer[offset + 1].green;
		  right.blue = smallImageBuffer[offset + 1].blue;
		}
	  
		if(i == 0) {
	  	  left.red = marginBuffer[0][j].red;
		  left.green = marginBuffer[0][j].green;
		  left.blue = marginBuffer[0][j].blue;
		} else if(i == bmpWidthPiece - 1) {	
		  right.red = marginBuffer[1][j].red;
		  right.green = marginBuffer[1][j].green;
		  right.blue = marginBuffer[1][j].blue;
		}
	  
		if(j > 0) {
	  	  top.red = smallImageBuffer[offset - bmpWidthPiece].red;
		  top.green = smallImageBuffer[offset - bmpWidthPiece].green;
		  top.blue = smallImageBuffer[offset - bmpWidthPiece].blue;
		}
		if(j < bmpHeightPiece - 1) {
		  bottom.red = smallImageBuffer[offset + bmpWidthPiece].red;
		  bottom.green = smallImageBuffer[offset + bmpWidthPiece].green;
		  bottom.blue = smallImageBuffer[offset + bmpWidthPiece].blue;
		} 
	  
		if(j == 0) {
	  	  top.red = marginBuffer[2][i].red;
		  top.green = marginBuffer[2][i].green;
		  top.blue = marginBuffer[2][i].blue;
		} else if(j == bmpHeightPiece - 1) {
		  bottom.red = marginBuffer[3][i].red;
		  bottom.green = marginBuffer[3][i].green;
		  bottom.blue = marginBuffer[3][i].blue;
		}

		smallImageBuffer[offset].red = 
	    (left.red + right.red + top.red + bottom.red +
		 smallImageBuffer[offset].red) / 5;

		smallImageBuffer[offset].green = 
	    (left.green + right.green + top.green + bottom.green +
		 smallImageBuffer[offset].green) / 5;

		smallImageBuffer[offset].blue = 
	    (left.blue + right.blue + top.blue + bottom.blue +
		 smallImageBuffer[offset].blue) / 5;
	  	  	  
		offset++;
	  }
	}
  }  
  
  free(smallImageBuffer);

  XFlush(displayHandle);
	  
  if(rank == 0) {
    getchar();
    XCloseDisplay(displayHandle);
  }

  MPI_Finalize();
  
  return 0;
}

Kod źródłowy pliku "bmp.h":

/* Wczytywanie 8-bitowego obrazka BMP i palety kolorow do pamieci */
/* s1222 PJWSTK, 2000-06-18 */

int loadBMP(char *name, XColor **imageBuffer, unsigned short *width, unsigned short *height);

Kod źródłowy pliku "bmp.c":

/* Wczytywanie 8-bitowego obrazka BMP i palety kolorow do pamieci */
/* s1222 PJWSTK, 2000-06-18 */

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <Xlib.h>

/* Funkcja wczytuje bitmape z pliku. Bitmapa przeksztalcana jest z formatu
 * koloru indeksowego na format RGB wlasciwy dla X`ow.
 */
int loadBMP(char *name, XColor **imageBuffer, unsigned short *width, unsigned short *height)
{
  unsigned short int colorNumber, rowNumber, columnNumber;
  unsigned char bufferPal[256 * 4 - 1];
  unsigned char *bufferTmp;
  unsigned long int offset = 0;
  int addWidth;
  int file;

  if((file = open(name, O_RDONLY)) == -1) /* otwieranie pliku */
    return -1;
  
  lseek(file, 18, SEEK_SET);  /* odczytuje szerokosc obrazu */  
  read(file, width, 2);
  lseek(file, 22, SEEK_SET);  /* odczytuje wysokosc obrazu */
  read(file, height, 2);

  /* obraz w pliku BMP zapisany jest w taki sposob, aby jego
   * szerokosc byla wielokrotnoscia 4 bajtow, dlatego trzeba 
   * zainicjowac zmienna pomocna przy konwersji danych 
   */
  if(*width % 4)
    addWidth = (*width / 4) + 1;
  else
    addWidth = *width / 4;
  addWidth = addWidth * 4 - *width;

  lseek(file, 54, SEEK_SET);  /* odczytuje palete kolorow */
  read(file, bufferPal, 256 * 4); /* format: B, G, R, pusty */

  /* odczytuje obraz */
  if(!(bufferTmp = (unsigned char *)malloc(*width)) ||
    !(*imageBuffer = (XColor *)malloc(sizeof(XColor) * *width * *height)))
    return -1;

  printf("wczytuje obraz, szerokosc: %d, wysokosc: %d\n", *width, *height);

  /* bitmapa w pliku zapisana jest do gory nogami dlatego
   * trzeba ja odwrocic
   */
  offset = (*height - 1) * *width;
  for(rowNumber = 0; rowNumber < *height ; rowNumber++) {
  
    lseek(file, 1078 + rowNumber * (*width + addWidth), SEEK_SET);
	read(file, bufferTmp, *width);

	for(columnNumber = 0; columnNumber < *width ; columnNumber++) {
	  (*imageBuffer + columnNumber + offset)->blue =
        (bufferPal[bufferTmp[columnNumber] * 4 + 0] >> 2) * 1000;
	  (*imageBuffer + columnNumber + offset)->green =
        (bufferPal[bufferTmp[columnNumber] * 4 + 1] >> 2) * 1000;
	  (*imageBuffer + columnNumber + offset)->red =
        (bufferPal[bufferTmp[columnNumber] * 4 + 2] >> 2) * 1000;
	}
    offset -= *width;
  }

  close(file); /* zamyka plik */
  
  free(bufferTmp);
  
  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa