Mnożenie macierzy

    -- Sebastian Pawlak, 2002.


Projekt ilustruje problematykę równoległego mnożenia macierzy. Program operuje na pamięci przydzielanej dynamicznie. Jeden z procesów (Master) wczytuje obie macierze do pamięci, a następnie rozsyła odpowiednie fragmenty do pozostałych procesów. Wyniki obliczeń są przesyłane do jednego procesu, który zapisuje całościowy wynik do pliku.

Format plików z macierzami

Macierze będą przechowywane w dwóch osobnych plikach. Ponieważ mnożenie będzie wykonywane dla bardzo dużych macierzy toteż najrozsądniejszym formatem plików będzie:

int liczbaWierszy;
int liczbaKolumn;
double macierz [liczbaWierszy * liczbaKolumn];

przy czym:
sizeof(int) = 4, sizeof(double) = 8


Przykładowy program zapisujący macierz do pliku


Kod źródłowy pliku "tworzmacierz.c":

/*
 * Program tworzy plik z macierza o zadanych
 * wymiarach.
 * Program pozwala tworzyc bardzo duze pliki.
 */
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#define PERMISSION 0666
#define PRZYROST 0.45
#define ROZMIAR_BUF 1000000

void err(char *komunikat)
{
  printf("%s\n", komunikat);
  exit(1);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int plik;
  int liczbaWierszy, liczbaKolumn;
  int i, j, k;
  double *buf;

  if(argc != 4)
    err("./tworzmacierz m n plikWynikowy\n"\
      "gdzie: m - liczba wierszy macierzy,\n"\
      "    n - liczba kolumn macierzy.");

  if((plik = creat(argv[3], PERMISSION)) == -1)
    err("nie moge utworzyc pliku");

  if(!(buf = (double *)malloc(ROZMIAR_BUF *
                sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci");

  j = (liczbaWierszy = atoi(argv[1])) *
    (liczbaKolumn = atoi(argv[2]));

  write(plik, &liczbaWierszy, sizeof(int));
  write(plik, &liczbaKolumn, sizeof(int));

  k = 0;
  while(k < j) {
    for(i = 0; k + ROZMIAR_BUF > j ? i < j - k :
          i < ROZMIAR_BUF; i++)
      buf[i] = (double)(i + k) * PRZYROST;

    write(plik, buf, i * sizeof(double));
    k += i;
  }

  free(buf);

  close(plik);

  return 0;
}

Przykładowy program wczytujący macierz z pliku do pamięci przydzielanej dynamicznie


Kod źródłowy pliku "wczytajmacierz.c":

/*
 * Program wczytuje macierz z pliku do
 * pamieci.
 */
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>

void err(char *komunikat)
{
  printf("%s\n", komunikat);
  exit(1);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int plik;
  int liczbaWierszy, liczbaKolumn;
  int i, j;
  double *buf;

  if(argc != 2)
    err("./wczytajmacierz plikWejsciowy");

  if((plik = open(argv[1], O_RDONLY, 0)) == -1)
    err("nie moge otworzyc pliku z macierza");

  read(plik, &liczbaWierszy, sizeof(int));
  read(plik, &liczbaKolumn, sizeof(int));

  j = liczbaWierszy * liczbaKolumn;
  if(!(buf = (double *)malloc(j * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci");

  read(plik, buf, j * sizeof(double));
  close(plik);

  /* wypisz macierz na ekran */
  for(i = 0; i < j; i++) {
    printf("%6g", buf[i]);
    !((i + 1) % liczbaKolumn) ?
      printf("\n") : printf(" ");
  }

  free(buf);

  return 0;
}Nie stanowi problemu wczytanie macierzy do tablicy dwuwymiarowej (tablicy tablic) lub tablicy wskaźników. Jednak C nie gwarantuje spójności przydzielonego obszaru pamięci dla poszczególnych wierszy, dlatego wczytywanie należy wykonać wiersz po wierszu.Metoda rozwiązania - opis metody sekwencyjnej

Program realizujący przedstawiony algorytm Matrix-Multiply przedstawia się następująco:


Kod źródłowy pliku "sekwencyjna.c":

/*
 * Sekwencyjne mnozenie macierzy.
 */
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>

void err(char *komunikat)
{
  printf("%s\n", komunikat);
  exit(1);
}

void wypiszMacierz(double *buf, int liczbaWierszy,
          int liczbaKolumn)
{
  int i, j = liczbaWierszy * liczbaKolumn;

  for(i = 0; i < j; i++) {
    printf("%6g", buf[i]);
    !((i + 1) % liczbaKolumn) ?
      printf("\n") : printf(" ");
  }
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int plik;
  int liczbaWierszyA, liczbaKolumnA,
    liczbaWierszyB, liczbaKolumnB;
  int i, j, k;
  double *bufA, *bufB, *bufC;

  if(argc != 3)
    err("./sekwencyjna macierzA macierzB");

  /* wczytywanie macierzy A */
  if((plik = open(argv[1], O_RDONLY, 0)) == -1)
    err("nie moge otworzyc pliku z macierza A");
  read(plik, &liczbaWierszyA, sizeof(int));
  read(plik, &liczbaKolumnA, sizeof(int));
  j = liczbaWierszyA * liczbaKolumnA;
  if(!(bufA = (double *)malloc(j * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci na bufA");
  read(plik, bufA, j * sizeof(double));
  close(plik);
  printf("Macierz A\n");
  wypiszMacierz(bufA, liczbaWierszyA,
         liczbaKolumnA);

  /* wczytywanie macierzy B */
  if((plik = open(argv[2], O_RDONLY, 0)) == -1)
    err("nie moge otworzyc pliku z macierza B");
  read(plik, &liczbaWierszyB, sizeof(int));
  read(plik, &liczbaKolumnB, sizeof(int));
  j = liczbaWierszyB * liczbaKolumnB;
  if(!(bufB = (double *)malloc(j * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci na bufB");
  read(plik, bufB, j * sizeof(double));
  close(plik);
  printf("\nMacierz B\n");
  wypiszMacierz(bufB, liczbaWierszyB,
         liczbaKolumnB);

  /* przydzielenie pamieci na macierz wynikowa C */
  if(!(bufC = (double *)malloc(liczbaWierszyA *
        liczbaKolumnB * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci na bufC");

  /* mnozenie macierzy */
  for(i = 0; i < liczbaWierszyA; i++)
    for(j = 0; j < liczbaKolumnB; j++) {
      bufC[j + i * liczbaKolumnB] = 0;
      for(k = 0; k < liczbaKolumnA; k++)
        bufC[j + i * liczbaKolumnB] +=
          bufA[k + i * liczbaKolumnA] *
          bufB[j + k * liczbaKolumnB];
    }

  printf("\nMacierz C\n");
  wypiszMacierz(bufC, liczbaWierszyA,
         liczbaKolumnB);

  free(bufC);
  free(bufB);
  free(bufA);

  return 0;
}Przedstawiony program można nieco zoptymalizować. Poniżej przedstawiłem najistotniejsze fragmenty poprawionej wersji programu.


Kod źródłowy pliku "sekwencyjna2.c":

/*
 * Sekwencyjne mnozenie macierzy.
 * Wersja zoptymalizowana.
 */

...

  int i_liczbaKolumnB = 0, i_liczbaKolumnA = 0,
    k_liczbaKolumnB = 0;

...

  /* mnozenie macierzy - zoptymalizowane */
  for(i = 0; i < liczbaWierszyA; i++) {
    for(j = 0; j < liczbaKolumnB; j++) {
      bufC[i_liczbaKolumnB] = 0;
      k_liczbaKolumnB = j;
      for(k = 0; k < liczbaKolumnA; k++) {
        bufC[i_liczbaKolumnB] +=
          bufA[k + i_liczbaKolumnA] *
          bufB[k_liczbaKolumnB];
        k_liczbaKolumnB += liczbaKolumnB;
      }
      i_liczbaKolumnB++;
    }
    i_liczbaKolumnA += liczbaKolumnA;
  }

...Wersja zoptymalizowana jest szybsza o średnio 23%, co ilustruje poniższa tablica.

 rozmiar  | czas   | czas   | przyśpie-
 macierzy | normalny | optymalny | szenie
------------+----------+-----------+----------
 500 x 500 |  25,48 |  20,59  | 23,74%
------------+----------+-----------+----------
1000 x 1000 | 228,77 | 186,92  | 22,3%
------------+----------+-----------+----------
Porównanie czasów działania przedstawionych programów sekwencyjnych


Metoda rozwiązania - opis metody równoległej

Master wczytuje obie macierze do pamięci przydzielanej dynamicznie. Następnie druga macierz rozsyłana jest w całości do pozostałych procesów. Macierz pierwsza dzielona jest wierszami, a następnie rozsyłana. W poszczególnych procesach następuje wymnażanie fragmentów macierzy. Wyniki obliczeń przesyłane są do Mastera, który scala je oraz zapisuje wynikową macierz do pliku.

Optymalna wersja programu rozsyła w całości macierz mniejszą - dzięki temu zaoszczędzamy pamięć oraz czas potrzebny na przesłanie macierzy. Wtedy większą macierz dzieli się kolumnami (jeśli w całości przesłaliśmy macierz pierwszą) albo wierszami (jeśli w całości przesłaliśmy macierz drugą).


Kod źródłowy pliku "rownolegla.c":

/*
 * Zrownoleglone mnozenie macierzy.
 * Master wczytuje 2 macierze do swojej pamieci.
 * Nastepnie rozsyla jedna macierz do Slave`ow.
 * Macierz druga dzielona jest na fragmenty i
 * rozsylana do Slave`ow.
 * Wyniki obliczen wracaja do Mastera.
 * Pamiec przydzielana jest dynamicznie - wektor.
 *
 * Sebastian Pawlak, s1222.
 */
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include "mpi.h"

#define MAX_LICZBA_PROCESOW 16
#define PERMISSION 0666

void err(char *komunikat)
{
  printf("%s\n", komunikat);
  MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int plik;
  int liczbaWierszyA, liczbaKolumnA,
    liczbaWierszyB, liczbaKolumnB;
  int i, j, k, n;
  double *bufA, *bufB, *bufC;
  int i_liczbaKolumnB = 0, i_liczbaKolumnA = 0,
    k_liczbaKolumnB = 0;
  int rank, size;
  double czasStart;
  struct przedzial {
    int nMin, nMax;
  } przedzialyTab[MAX_LICZBA_PROCESOW] = { 0 };
  int tag = 55;
  MPI_Status status;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  if(argc != 4)
    err("./rownolegla macierzA macierzB wynik");

  if(rank == 0) {
    /* wczytywanie macierzy A */
    if((plik = open(argv[1], O_RDONLY, 0)) == -1)
      err("nie moge otworzyc pliku A");
    read(plik, &liczbaWierszyA, sizeof(int));
    read(plik, &liczbaKolumnA, sizeof(int));
    j = liczbaWierszyA * liczbaKolumnA;
    if(!(bufA = (double *)malloc(
          j * sizeof(double))))
      err("nie moge przydzielic pamieci na A");
    read(plik, bufA, j * sizeof(double));
    close(plik);

    /* wczytywanie macierzy B */
    if((plik = open(argv[2], O_RDONLY, 0)) == -1)
      err("nie moge otworzyc pliku z B");
    read(plik, &liczbaWierszyB, sizeof(int));
    read(plik, &liczbaKolumnB, sizeof(int));
    k = liczbaWierszyB * liczbaKolumnB;
    if(!(bufB = (double *)malloc(
          k * sizeof(double))))
      err("nie moge przydzielic pamieci na B");
    read(plik, bufB, k * sizeof(double));
    close(plik);

    /* przydzielenie pamieci na macierz C */
    if(!(bufC = (double *)malloc(liczbaWierszyA *
          liczbaKolumnB * sizeof(double))))
      err("nie moge przydzielic pamieci na C");

    /* Master przydziela fragmenty macierzy */
    przedzialyTab[0].nMin = 0;
    przedzialyTab[0].nMax =
      dzielenie(liczbaWierszyA, size) - 1;
    for(i = 1; i < size; i++) {
      przedzialyTab[i].nMin =
        przedzialyTab[i - 1].nMax + 1;
      przedzialyTab[i].nMax =
        dzielenie(liczbaWierszyA -
        przedzialyTab[i - 1].nMax - 1, size -
        i) + przedzialyTab[i - 1].nMax;
    }
  }

  czasStart = MPI_Wtime(); /* pomiar czasu */

  /* rozsylanie informacji o przedzialach do
   * poszczegolnych procesow
   */
  MPI_Scatter(przedzialyTab,
        sizeof(struct przedzial), MPI_BYTE,
        przedzialyTab,
        sizeof(struct przedzial), MPI_BYTE,
        0, MPI_COMM_WORLD);

  MPI_Bcast(&liczbaWierszyB, 1, MPI_INT, 0,
       MPI_COMM_WORLD);
  MPI_Bcast(&liczbaKolumnB, 1, MPI_INT, 0,
       MPI_COMM_WORLD);

  /* rozsylanie macierzy B do procesow */
  if(rank != 0 &&
    !(bufB = (double *)malloc(liczbaWierszyB *
         liczbaKolumnB * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci na B");
  MPI_Bcast(bufB, liczbaWierszyB * liczbaKolumnB,
       MPI_DOUBLE, 0, MPI_COMM_WORLD);

  /* rozsylanie macierzy A we fragmentach */
  MPI_Bcast(&liczbaKolumnA, 1, MPI_INT, 0,
       MPI_COMM_WORLD);
  if(rank == 0)
    for(i = 1; i < size; i++)
      MPI_Send(bufA + przedzialyTab[i].nMin *
           liczbaWierszyA,
           (przedzialyTab[i].nMax -
           przedzialyTab[i].nMin + 1) *
           liczbaKolumnA, MPI_DOUBLE, i,
           tag, MPI_COMM_WORLD);
  else {
    i = (przedzialyTab[0].nMax -
       przedzialyTab[0].nMin + 1) *
       liczbaKolumnA;
    if(!(bufA = (double *)malloc(i *
           sizeof(double))))
      err("nie moge przydzielic pamieci na A");
    MPI_Recv(bufA, i, MPI_DOUBLE, 0, tag,
         MPI_COMM_WORLD, &status);
  }

  if(rank != 0 &&
    !(bufC = (double *)malloc(
        (przedzialyTab[0].nMax -
        przedzialyTab[0].nMin + 1) *
        liczbaKolumnB * sizeof(double))))
    err("nie moge przydzielic pamieci na C");

  /* mnozenie macierzy */
  n = przedzialyTab[0].nMax -
    przedzialyTab[0].nMin + 1;
  for(i = 0; i < n; i++) {
    for(j = 0; j < liczbaKolumnB; j++) {
      bufC[i_liczbaKolumnB] = 0;
      k_liczbaKolumnB = j;
      for(k = 0; k < liczbaKolumnA; k++) {
        bufC[i_liczbaKolumnB] +=
          bufA[k + i_liczbaKolumnA] *
          bufB[k_liczbaKolumnB];
        k_liczbaKolumnB += liczbaKolumnB;
      }
      i_liczbaKolumnB++;
    }
    i_liczbaKolumnA += liczbaKolumnA;
  }

  /* Master zbiera wyniki */
  if(rank == 0)
    for(i = 1; i < size; i++)
      MPI_Recv(bufC + przedzialyTab[i].nMin *
           liczbaKolumnB,
           (przedzialyTab[i].nMax -
           przedzialyTab[i].nMin + 1)
           * liczbaKolumnB, MPI_DOUBLE, i,
           tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
  else
    MPI_Send(bufC, (przedzialyTab[0].nMax -
         przedzialyTab[0].nMin + 1) *
         liczbaKolumnB, MPI_DOUBLE, 0, tag,
         MPI_COMM_WORLD);

  if(rank == 0) {
    printf("liczba procesow %d\n", size);
    printf("czas wykonywania programu %g "\
        "sekund\n", MPI_Wtime() - czasStart);

    if((plik = creat(argv[3], PERMISSION)) == -1)
      err("nie moge utworzyc pliku");
    write(plik, &liczbaWierszyA, sizeof(int));
    write(plik, &liczbaKolumnB, sizeof(int));
    write(plik, bufC, liczbaWierszyA *
       liczbaKolumnB * sizeof(double));
    close(plik);
  }

  free(bufC);
  free(bufB);
  free(bufA);

  MPI_Finalize();
  return 0;
}

/* 
 * Funkcja zwraca, zaokraglony do liczby calkowitej,
 * wynik dzielenia dwoch liczb. Gdy liczba
 * po przecinku jest >= 0.5 to wynik zaokraglany
 * jest w gore.
 */
int dzielenie(int dzielna, int dzielnik)
{
  return (double)dzielna / dzielnik -
      (double)(dzielna / dzielnik) >= 0.5
      ? dzielna / dzielnik + 1
      : dzielna / dzielnik;
}Problemy występujące w implementacji

W założeniach do programu przyjąłem, że proces Master wczytuje, do swojej pamięci, macierze w całości, a następnie rozsyła je (lub ich fragmenty) do pozostałych procesów. Takie postępowanie znacznie ogranicza wielkości macierzy, które będą mnożone.
Należało zredukować ilość danych przesyłanych pomiędzy procesorami. W tym celu należy wybrać mniejszą z macierzy i właśnie tę wysyłać w całości - dzielić na fragmenty należy macierz większą.Testy i rezultaty

Poniższa tablica obrazuje wyniki testów przeprowadzonych na ,,superkomputerze'' SR2201.
Obie mnożone macierze miały wymiary 1500 x 1500.

liczba procesów | czas [sekundy]
----------------+---------------
   1     |  2473,3
   2     |  1234,75
   3     |  825,357
   4     |  618,305
   5     |  495,842
   6     |  413,310
   7     |  361,914
   8     |  316,493
   9     |  282,699
   10     |  253,599
   11     |  232,138
   12     |  211,132


Speedup - przyśpieszenie; S - przyśpieszenie, n - liczba procesów; linia ciągła - przyśpieszenie idealne; linia przerywana - przyśpieszenie rzeczywiste
Speedup - przyśpieszenie; S - przyśpieszenie, n - liczba procesów; linia ciągła - przyśpieszenie idealne; linia przerywana - przyśpieszenie rzeczywiste

Sposób uruchamiania programów na partycji j12:
echo "/usr/local/mpi/bin/mpirun -np 12 -p j12 `pwd`/rownolegla `pwd`/A `pwd`/B `pwd`/C" | qsub -N 12 -q j12

w3cw3c
automatyka przemysłowa