Obliczanie całki oznaczonej, program równoległy

    -- Sebastian PawlakKod źródłowy pliku "makefile":

a.out: main.c
	mpicc main.c -I/usr/share/mpich-1.2.0/include\\
	   -L/usr/local/lib -L/usr/share/mpich-1.2.0/lib -lm -lmpi

Kod źródłowy pliku "main.c":

/* Program liczy calke oznaczona danej funkcji. Przedzial calkowania dzielony
 * jest na paczki (tak aby kazdy procesor liczyl kilka paczek - dynamiczne 
 * obciazenie procesorow).
 * s1222, 2000.05.24
 *
 * f(x)^                  f(x)^      , , 
 *   | . . . . . . .          |     ,  / ,
 *   | . _.--.--. . . .          |    ,  / |  ,
 *   | / . . . \. . .          |   ,  /  |   ,
 *   |/ . . . . .\ . .          |   , /   |   ,
 *   | . . . . . \ .          |  , /    |    ,
 *   | . . . . . . -.___        | ,,/     |     ,
 *   | .p1.p2.p1.p2.p1.p2.  \       |,, |     |      ,
 *   +--|-----------------|-------->     +---|----------|------------->
 *    x0        x1   x        <- dx ->       x
 *                      Korzystam z trapezu prostokatnego
 */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "mpi.h"

#define PACZKI_NA_PROCES 10 /* liczba paczek teoretycznie
			   * liczona przez kazdy proces
			   */

/* funkcja, ktora calkujemy */
double funkcja(double x)
{
  return x;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int rank, size, i, tag = 100 , j = 0, k = 0;
  MPI_Status status;
  MPI_Request request;
  double x0, x1, dx;
  double y0, y1;
  double pp;
  double pole = 0, poleTmp;
  int liczbaKrokow, nrPaczki = 0;
  struct { 
    double x0, x1, dx;
	char z;
  } dane;
  void *sendBuffer; /* bufor dla MPI_Bsend */
  int sendBufferSize;
  char z;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  
  if (argc != 4) {
	printf("nalezy podac parametry:  x0 x1 dx\n");
	printf(" gdzie: x0 - poczatek przedzialu calkowania\n");
	printf("     x1 - koniec przedzialu calkowania\n");
	printf("     dx - szerokosc podstawy trapezu\n");
    MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
  }
  
  /* obsluga parametrow uzytkownika */
  x0 = atof(argv[1]);
  if ((x1 = atof(argv[2])) <= x0) {
    printf("podales ujemny albo pusty przedzial !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
  }

  if ((dx = atof(argv[3])) > x1 - x0) {
	printf("podana szerokosc podstawy trapezu wieksza niz przedzial !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
  }

  /* Inicjalizowanie bufora dla MPI_Bsend */
  MPI_Pack_size(1, MPI_CHAR, MPI_COMM_WORLD, &i);
  sendBufferSize = size * (i + MPI_BSEND_OVERHEAD);
  sendBuffer = (void *)malloc(sendBufferSize);
  MPI_Buffer_attach(sendBuffer, sendBufferSize);
  
  
  if (rank == 0) { /* MASTER */
	  
	dane.x1 = x0;
	dane.dx = dx;
	dane.z = '1';
	while (j < (size - 1) * PACZKI_NA_PROCES || k < (size - 1) * PACZKI_NA_PROCES) {
	  MPI_Recv(&z, 1, MPI_CHAR, MPI_ANY_SOURCE, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);

	  if (z == '1' && dane.x1 < x1) { /* zatrudnij wolnego slave`a */
	    dane.x0 = x0 + (x1 - x0) * j / ((size - 1) * PACZKI_NA_PROCES);
		dane.x1 = x0 + (x1 - x0) * ++j / ((size - 1) * PACZKI_NA_PROCES);
		if (dane.x1 > x1)
		  dane.x1 = x1;
	    MPI_Send(&dane, sizeof(dane), MPI_BYTE, status.MPI_SOURCE, 0, MPI_COMM_WORLD);
      } else if (z == '2') {    /* odbierz dane od slave`a */
	    MPI_Recv(&poleTmp, 1, MPI_DOUBLE, status.MPI_SOURCE,
                   MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);
        pole += poleTmp;
		k++;
	  }
	}
	printf("calkowite pole pod funkcja = %f\n", pole);

	/* zwolnij SLAVE`ow */
	dane.z = '0';
	for (i = 1; i < size ; i++)
	  MPI_Send(&dane, sizeof (dane), MPI_BYTE, i, 0, MPI_COMM_WORLD);
	
  } else {     /* SLAVE */

    do {
      MPI_Bsend("1", 1, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); /* jestem wolny */
      MPI_Recv(&dane, sizeof (dane), MPI_BYTE, 0, MPI_ANY_TAG, MPI_COMM_WORLD, &status);
	  if (dane.z == '1') {
		pole = 0;
		liczbaKrokow = (dane.x1 - dane.x0) / dane.dx;
		y0 = funkcja(dane.x0);
		for (i = 0; i < liczbaKrokow ; i++) {
		  y1 = funkcja(dane.x0 += dane.dx);
		  pole += (y0 + y1) * dane.dx / 2;
		  y0 = y1;
		}
		if (dane.x0 < dane.x1)
		  pole += (funkcja(dane.x1) + y0) * (dane.x1 - dane.x0) / 2;

		MPI_Send("2", 1, MPI_CHAR, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); /* chce nadac dane */
		MPI_Send(&pole, 1, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
	    printf("rank: %d, przedzial: <%f,%f> dx=%f pole=%f kroki:%d nrPaczki:%d\n",
		    rank, dane.x0, dane.x1, dane.dx, pole, liczbaKrokow, ++nrPaczki);
	  }
	} while (dane.z == '1');
	
  }

  MPI_Buffer_detach(&sendBuffer, &sendBufferSize);
  free(sendBuffer);
  MPI_Finalize();

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa