Pożar lasu

    -- Sebastian Pawlak, 2003.


Pożar lasu został zaimplementowany z wykorzystaniem biblioteki graficznej SDL w Microsoft Visual Studio. Lewym przyciskiem myszy wznieca się pożar. Prawym przyciskiem myszy tworzy się ziemną przeszkodę dla ognia. Las odrasta.


Kod źródłowy pliku "las.cpp":

/******************************
 *     POZAR LASU     *
 *   Sebastian Pawlak   *
 ******************************/

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include "..\SDL-1.2.5\include\sdl.h"
#include "..\SDL-1.2.5\include\SDL_endian.h"

void Slock(SDL_Surface *screen)
{
  if (SDL_MUSTLOCK(screen) && SDL_LockSurface(screen) < 0)
    return;
}


void Sulock(SDL_Surface *screen)
{
  if (SDL_MUSTLOCK(screen))
    SDL_UnlockSurface(screen);
}


void DrawPixel(SDL_Surface *screen, int x, int y, Uint8 R, Uint8 G, Uint8 B)
{
  Uint32 color = SDL_MapRGB(screen->format, R, G, B);

  if (SDL_MUSTLOCK(screen) && SDL_LockSurface(screen) < 0)
    return;

  switch (screen->format->BytesPerPixel) {
    case 1: { /* 8-bpp */
      Uint8 *bufp;

      bufp = (Uint8 *)screen->pixels + y * screen->pitch + x;
      *bufp = color;
    }
    break;

    case 2: { /* 15-bpp lub 16-bpp */
      Uint16 *bufp;

      bufp = (Uint16 *)screen->pixels + y * screen->pitch / 2 + x;
      *bufp = color;
    }
    break;

    case 3: { /* powolony tryb 24-bpp */
      Uint8 *bufp;

      bufp = (Uint8 *)screen->pixels + y * screen->pitch + x * 3;
      if (SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN) {
        bufp[0] = color;
        bufp[1] = color >> 8;
        bufp[2] = color >> 16;
      } else {
        bufp[2] = color;
        bufp[1] = color >> 8;
        bufp[0] = color >> 16;
      }
    }
    break;

    case 4: { /* 32-bpp */
      Uint32 *bufp;

      bufp = (Uint32 *)screen->pixels + y * screen->pitch / 4 + x;
      *bufp = color;
    }
    break;
  }

  if (SDL_MUSTLOCK(screen))
    SDL_UnlockSurface(screen);
}


enum {
  MAXX = 512, /* rozmiar planszy */
  MAXY = 512
};


/* zawartosc pojedynczej komorki */
typedef struct _komorka {
  char stan;
  int czas;
  int miliczas;
} komorka;

komorka plansza[MAXX][MAXY]; /* plansza aktualna */
komorka plansza2[MAXX][MAXY]; /* plansza po przeksztalceniach */


int main(int argc, char* argv[])
{
  /* losowe tworzenie planszy poczatkowej */
  for (int x = 0; x < MAXX; x++)
    for (int y = 0; y < MAXY; y++) {
      int w = rand() % 9;
      plansza[x][y].miliczas = plansza2[x][y].miliczas = 0;
      plansza[x][y].czas = plansza2[x][y].czas = 0;

      if (w < 3)
        plansza[x][y].stan = 'E', plansza[x][y].miliczas = rand() % 100;
      else if (w == 4)
        plansza[x][y].stan = 'G';
      else if (w == 5)
        plansza[x][y].stan = 'W';
      else
        plansza[x][y].stan = 'F'; 

      plansza2[x][y].stan = plansza[x][y].stan;
    }

  /* inicjalizacja biblioteki SDL */
  SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
  atexit ( SDL_Quit ) ;
  SDL_Surface *pSurface = SDL_SetVideoMode(MAXX, MAXY, 0, SDL_ANYFORMAT);
  SDL_Event event;
  SDL_WM_SetCaption("Pożar lasu", NULL);

  while (1) {

    Slock(pSurface);

    for (x = 1; x < MAXX - 1; x++)
      for (int y = 1; y < MAXY - 1; y++) {

        /* zmiana stanu automatu */
        if (plansza[x][y].stan == 'I' && plansza[x][y].czas == 0)
          plansza2[x][y].stan = 'E',
          plansza2[x][y].czas = 0,
          plansza2[x][y].miliczas = rand() % 100;
        else if (plansza[x][y].stan == 'E' && plansza[x][y].czas == 1)
          plansza2[x][y].stan = 'G',
          plansza2[x][y].czas = 2;
        else if (plansza[x][y].stan == 'G' && plansza[x][y].czas == 4)
          plansza2[x][y].stan = 'W',
          plansza2[x][y].czas = 5;
        else if (plansza[x][y].stan == 'W' && plansza[x][y].czas == 49)
          plansza2[x][y].stan = 'F',
          plansza2[x][y].czas = 50;
 
        /* wyswietlanie komorki na ekranie */
        switch(plansza[x][y].stan) {
          case 'I': DrawPixel(pSurface, x, y, 200 + plansza[x][y].czas * 3, 0, 0);
               break;
          case 'E': DrawPixel(pSurface, x, y, 166, 124, 82);
               break;
          case 'G': DrawPixel(pSurface, x, y, 0, 150 + plansza[x][y].czas * 25, 0);
               break;
          case 'W': DrawPixel(pSurface, x, y, 0, 200 + plansza[x][y].czas, 0);
               break;
          case 'F': DrawPixel(pSurface, x, y, 0, 255, 0);
               break;
        }


        /* podpalanie lasu */
        if (plansza[x][y].stan == 'I' && plansza[x][y].czas != 0) {
          if (plansza[x][y].czas > 0 && plansza2[x][y].czas)
            plansza2[x][y].czas--;

          char t[] = "FWG";
          int c[] = { 15, 3, 3 };

          for (int i = 0; i < 3; i++) {
            if (plansza[x-1][y].stan == t[i])
              plansza2[x-1][y].stan = 'I',
              plansza2[x-1][y].czas = c[i],
              plansza2[x-1][y].miliczas = 0;
            if (plansza[x][y-1].stan == t[i])
              plansza2[x][y-1].stan = 'I',
              plansza2[x][y-1].czas = c[i],
              plansza2[x][y-1].miliczas = 0;
            if (plansza[x][y+1].stan == t[i])
              plansza2[x][y+1].stan = 'I',
              plansza2[x][y+1].czas = c[i],
              plansza2[x][y+1].miliczas = 0;
            if (plansza[x+1][y].stan == t[i])
              plansza2[x+1][y].stan = 'I',
              plansza2[x+1][y].czas = c[i],
              plansza2[x+1][y].miliczas = 0;
          }				
        } 
      }

    Sulock(pSurface);
    SDL_Flip(pSurface);

    for (x = 0; x < MAXX; x++)
      for (int y = 0; y < MAXY; y++)
        plansza[x][y].stan = plansza2[x][y].stan,
        plansza[x][y].czas = plansza2[x][y].czas,
        plansza[x][y].miliczas = plansza2[x][y].miliczas;


    /* obsluga zdarzen */
    while (SDL_PollEvent(&event)) {
      if (event.type == SDL_QUIT)
        exit(0);

      if (event.type == SDL_MOUSEBUTTONDOWN)
        if (event.button.button == SDL_BUTTON_LEFT) {
          plansza[event.button.x][event.button.y].stan = 'I',
          plansza[event.button.x][event.button.y].czas = 1;
        } else if (event.button.x >= 3 && event.button.x <= MAXX - 4 &&
              event.button.y >= 3 && event.button.y <= MAXY - 4)
          for(int x = -3; x < 5; x++)
            for(int y = -3; y < 5; y++)
              plansza2[event.button.x+x][event.button.y+y].stan = 'E',
              plansza2[event.button.x+x][event.button.y+y].czas = 0;
    }


    /* obsluga czasu */
    for(int x = 0; x < MAXX; x++)
      for(int y = 0; y < MAXY; y++)
        if (plansza[x][y].stan != 'I') {
          plansza2[x][y].miliczas++;
          if(plansza[x][y].miliczas > 300)
            plansza2[x][y].miliczas = 0, plansza2[x][y].czas++;
        }
  }

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa