Lisaju

    -- Sebastian Pawlak
Pobierz plik lisaju.zip


Kod źródłowy pliku "lisaju.c":

/* Sebastian Pawlak
 * Lisaju z efektem plazmy
 * kompilator: DJGPP
 */
#include <stdio.h>
#include <sys/nearptr.h>
#include <sys/movedata.h>
#include <go32.h>
#include <dos.h>
#include <math.h>

#define GRAPHICS    0x013
#define TEXT      0x03

char bufor [320*200];
char pal [256*3];

void SetRGBblock(unsigned char *pal, unsigned char od_kol, unsigned short int ilosc)
{
  int i;

  outportb (0x03c8,od_kol);
  for (i = 0; i < ilosc; i++) {
 	outportb (0x03c9, *pal++);
 	outportb (0x03c9, *pal++);
 	outportb (0x03c9, *pal++);
  }
}


void loadpalette(void)
{
  int counter;
  FILE *palfile;

  if ((palfile = fopen("palette.pal", "rb")) == NULL) {
    fprintf(stderr,"Error opening PALETTE.PAL!\n");
    exit(1);
  }

//  outportb(0x3C8,0);   /* 0x3C8 = VGA DAC, initial color index */
  for (counter = 0; counter < 768; counter++) {
    pal[counter] = fgetc(palfile);
  }

  fclose(palfile);
}


void InitGraph(int mode)
{
  union REGS regs;

  regs.x.ax = mode;
  int86(0x10, &regs, &regs);
}


int main(void)
{
  short x1 = 100, y1 = 80, x2 = 320 - 100, y2 = 120;
  float vx1 = 0, vy1 = 0, vx2 = 0,vy2 = 0;
  short i, j;
  char c;
  unsigned short offs;

  /* usuwam wszystkie zabezpieczenia pamieci */
  __djgpp_nearptr_enable();

  /* wlacza tryb graficzny 320x200 256 kolorow */
  InitGraph(GRAPHICS);

  loadpalette ();
  SetRGBblock (pal,0,256);

  while (!kbhit()) {
    x1 += (int)vx1; y1 += (int)vy1;
    x2 += (int)vx2; y2 += (int)vy2;
    vx1 += (x2 - x1) / 40.0;
    vy1 += (y2 - y1) / 10.0;
    vx2 += (x1 - x2) / 60.0;
    vy2 += (y1 - y2) / 50.0;

    offs = 0;
    for (j = 0; j < 200; j++)
      for (i = 0; i < 320; i++) {
        c = (char)
          (sqrt(sqrt((float)
          ((x1-i)*(x1-i)+(y1-j)*(y1-j))*
          ((x2-i)*(x2-i)+(y2-j)*(y2-j)))));
        bufor[offs++] = c;
      }

    movedata (_my_ds(),(int)bufor,_dos_ds,(int)0xa0000,320*200);
  }


  /* wlacz tryb tekstowy */
  InitGraph(TEXT);

  /* przywraca poprzednie zabezpieczenia pamieci */
  __djgpp_nearptr_disable();

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa