Plazma

    -- Sebastian Pawlak, 1998.


Przedstawiony kod generuje prosty efekt plazmy liczonej w czasie rzeczywistym. Program ten napisałem z użyciem opkodów koprocesora zgodnego z 80387. Analiza kodu pozwala zapoznać się z programowaniem z użyciem FPU oraz z zasadami optymalizacji. Jako podręcznik do kodowania FPU, polecam "Procesory Pentium" Michaela L. Schmita.

; ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Plasma Effect in 256 bytes ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛
;
;                 code: TrIx
;                  (C)1998

Code SEGMENT
Assume Cs:Code
.386
.387
org 100h


Start:
 jmp Main

;°°°°°°°°°°°°°°°° Stale i dane °°°°°°°°°°°°°°°°
 Sin equ 100h+500         ; adres tablicy Sinusow
 Cos equ 100h+500+256*2      ; adres tablicy Cosinusow
 Pal equ 100h+500+256*4      ; adres palety kolorow
 Pal_ equ 100h+500+256*4+3*128   ; adres palety kolorow od srodka

 p255 dw 255          ; mnoznik dla generatora Sinusow
 p128 dw 128          ; mnoznik dla generatora Cosinusow
 radius dd 0.024639942     ; stala dla gen. Sin/Cos : 0.2463..=2*PI/255


;˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Poczatek programu ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛
Main:


;°°°°°°°°°°°°°°°° Generator Sin/Cos °°°°°°°°°°°°°°°°
 mov si,Sin
 mov di,Cos

 fldz   ; zero na stos koprocesora

 mov cx,256
next_SinCos:
 fld radius      ; radius {0.2463..} na stos koprocesora
 fmul st,st(1)     ; mnozenie st i st(1), wynik na stos
 fsincos        ; Sin i Cos, dla kata otrzymanego wyzej, na stos kopr.
 fimul p128      ; mnozenie wartosci Cos przez stala p128 {128}
 frndint        ; zaokraglenie wyniku powyzszego mnozenia
 fistp word ptr [di]  ; zapamietanie wyniku w tablicy
 fimul p255       ; mnozenie wartosci Sin przez stala p255 {255}
 frndint        ; zaokraglenie wyniku powyzszego mnozenia
 fistp word ptr [si]  ; zapamietanie wyniku w tablicy
 fld1         ; zwiekszenie wartosci
 fadd         ; przechowywanej na stosie kopr. o 1

 inc si
 inc si
 inc di
 inc di
loop next_SinCos


;°°°°°°°°°°°°°°°° Generator palety kolorow °°°°°°°°°°°°°°°°
 mov ax,13h
 int 10h

 mov si,Pal
 mov di,Pal_

 mov bx,127  ; bl=127, bh=0
next_color:

;°°° Red °°°
 mov ax,bx
 shr al,2
 mov [si],al
 inc si
 shr ah,2   ;---
 mov [di],ah
 inc di

;°°° Green °°°
 shr al,1
 mov [si],al
 inc si
 shr ah,1   ;---
 mov [di],ah
 inc di

;°°° Blue °°°
; shr ah,1
 mov [si],ah
 inc si
; shr al,1   ;---
 mov [di],al
 inc di

 inc bh
 dec bl
 jns next_color  ; skok wtedy gdy bl > 0

;°°° inicjalizacja nowej palety °°°
 mov dx,3C8h
 out dx,al  ; al=zero
 mov si,Pal
 mov cx,768
 inc dx
 rep outsb


;°°°°°°°°°°°°°°°° GLOWNA PETLA PROGRAMU °°°°°°°°°°°°°°°°
 push 0a000h
 pop es


MAIN_LOOP:

 mov di,0  ; zerowanie offsetu ekranowego

 ;°°° wspolrzedna Y °°°
 mov bx,0
 next_Y:

  ;°°° wspolrzedna X °°°
  mov cx,0
  next_X:

   mov al,dl
   add ax,cx
   and ax,0FFh

   mov si,Cos
   add si,ax
   add si,ax
   mov bp,[si]


   mov ah,0
   mov al,dh
   add ax,bx
   and ax,0FFh

   mov si,Sin
   add si,ax
   add si,ax
   mov ax,[si]

   add ax,bp
   shl cx,2
   add ax,cx
   shr cx,2


   mov es:di,al  ; wyswietlanie punktu na ekranie
   inc di

  inc cx
  cmp cx,320
  jne next_X

 inc bx
 cmp bx,200
 jne next_Y

 sub dl,3
 add dh,3

 mov ah,11h  ; sprawdzanie czy nie zostal nacisniety jakis klawisz ...
 int 16h
 je MAIN_LOOP ; ... jesli nie to glowna petla powtarza sie


;°°°°°°°°°°°°°°°° Koniec °°°°°°°°°°°°°°°°
 mov ax,03h
 int 10h

 mov ah,09h
 mov dx,offset Info
 int 21h

 mov ah,4ch
 int 21h

Info DB 'TrIx$'

ends
end Start
w3cw3c
automatyka przemysłowa