Przykłady skryptów

    -- Sebastian Pawlak


Przykłady skryptów

Przykładowe skrypty w BASHu. Najlepiej jest się uczyć analizując przykłady.

#!/bin/bash
# Program odczytuje ze standardowego wejscia liczbe i sprawdza czy istnieje
# odpowiedni argument skryptu.

echo "Który argument (liczony od 1) ? "
read i

if [ $i -le $# -a $i -gt 0 ]; then # jesli i <= LICZBA_ARGUMENTOW i i > 0
 echo -n "Argument nr $i istnieje i wynosi: "
 shift `expr $i - 1`
 echo $1
else
 echo "Argument nr $i nie istnieje"
fi

#!/bin/bash
#
# Skrypt kopiuje pliki z przyrostkiem ~ do katalogu BACKUP

if [ -e "./BACKUP" -a ! -d "./BACKUP" ]; then # jezeli istnieje plik BACKUP
                        # i nie jest katalogiem
 echo "BACKUP juz istnieje i nie jest katalogiem"
 exit
fi

if [ ! -d "./BACKUP" ]; then  # jezli nie istnieje katalog BACKUP
 mkdir "./BACKUP"
fi

for i in *~; do
 echo "Kopiuję plik $i do katalogu BACKUP"
 cp "$i" "./BACKUP"
done#!/bin/bash
# Skrypt znajduje wszystkie pliki, ktore maja w swojej tresci swoja nazwe

for i in *; do
 if [ -f "$i" ]; then   # jezli to jest plik
  z=`cat $i | grep $i`  # wypisanie pliku i poszukiwanie w jego tresci nazwy
  if [ -n "$z" ]; then  # jezeli plik zawiera w swojej tresci swoja nazwe
   echo "Plik $i zawiera w swojej treści swoja nazwę"
  fi
 fi
done


#!/bin/bash
# Skrypt wczytuje liczby i wypisuje max., min. i sumę

if [ $# -lt 1 ]; then      # jeżeli nie podano argumentów
 echo "Podaj nazwe pliku!"
 exit
fi

if [ ! -f "$1" ]; then     # jeżeli podany jako argument plik nie istnieje
 echo "Plik $1 nie istnieje!"
 exit
fi

rozmiar=`cat "$1" | wc -l`   # liczba wierszy w pliku
if [ $rozmiar -eq 0 ]; then   # jeżeli liczba wierszy w pliku wynosi 0
 echo "Plik $1 jest pusty!"
 exit
fi

min=`cat "$1" | head -n 1`   # na poczatku max i min równają się pierwszej
max=$min            #  liczbie w pliku
suma=0             # na początku suma wynosi 0

while [ $rozmiar -gt 0 ]; do  # przeczytaj cały plik
 liczba=`cat "$1" | tail -n $rozmiar | head -n 1` # pojedynczy wiersz pliku

 if [ $liczba -gt $max ]; then  # jeżeli liczba > niż dotychczasowy max
  max=$liczba          #  max staje się liczbą
 elif [ $liczba -lt $min ]; then # jeżeli liczba < niż dotychczasowy min
  min=$liczba          #  min staje się liczbą
 fi

 suma=$[ $suma + $liczba]     # zwiększamy sumę o kolejną liczbę

 rozmiar=$[ $rozmiar - 1 ]    # rozmiar pliku zmniejszamy o 1
done

echo "Max. liczba $max"
echo "Min. liczba $min"
echo "Suma liczb $suma"

#!/bin/bash
# Procedura zamieniająca liczbę na jej reprezentację słowną

procedura()
{
 if [ $1 -lt 0 -a $1 -gt 99 ]; then
  echo "Liczba w nieprawidłowym zakresie!"
  exit
 fi

 case $1 in
  10) echo "dziesięć" ;;
  11) echo "jedenaście" ;;
  12) echo "dwanaście" ;;
  13) echo "trzynaście" ;;
  14) echo "czternaście" ;;
  15) echo "piętnaście" ;;
  16) echo "szesnaście" ;;
  17) echo "siedemnaście" ;;
  18) echo "osiemnaście" ;;
  19) echo "dziewiętnaście" ;;
  2?) echo -n "dwadzieścia " ;;  # -n -- nie przechodź do następnego wiersza
  3?) echo -n "trzydzieści " ;;
  4?) echo -n "czterdzieści " ;;
  5?) echo -n "pięćdziesiąt " ;;
  6?) echo -n "sześćdziesiąt " ;;
  7?) echo -n "siedemdziesiąt " ;;
  8?) echo -n "osiemdziesiąt " ;;
  9?) echo -n "dziewięćdziesiąt " ;;
 esac

 if [ $i -lt 10 -o $i -gt 19 ]; then # jeżeli liczba < 10 i liczba > 19
  case $1 in
    0) echo "zero" ;;
   ?0) echo "" ;;
   *1) echo "jeden" ;;
   *2) echo "dwa" ;;
   *3) echo "trzy" ;;
   *4) echo "cztery" ;;
   *5) echo "pięć" ;;
   *6) echo "sześć" ;;
   *7) echo "siedem" ;;
   *8) echo "osiem" ;;
   *9) echo "dziewięć" ;;
  esac
 fi
}


# test procedury
i=0
while [ $i -le 99 ]; do
 procedura $i

 i=$[ $i + 1 ];
done
#!/bin/bash
# Skrypt wyznacza n-tą liczbę Fibbonacciego
# Program wyznacza liczbę metodą iteracyjną

echo "Podaj numer liczby Fibbonacciego: "
read i

if [ $i -lt 1 ]; then
 echo "Wymagany numer większy od zera!"
 exit
fi

# 1 1 2 3 5 8 13 21

if [ $i -le 2 ]; then   # dwie pierwsze liczby Fibbonacciego to jedynki
 echo "1";
 exit
fi

i=$[ $i - 2 ]
a=1
b=1

while [ $i -gt 0 ]; do   # wykonuje pętlę jeżeli i > 0
 c=$[ $a + $b ]
 a=$b
 b=$c

 i=$[ $i - 1 ]
done

echo $c

#!/bin/bash
# ./skr1 plik1 [ plik2 [ plikn ] ]
# Program wypisuje naprzemiennie kolejne linie plikow podanych jako parametry.

if [ $# -lt 1 ]; then
  echo 'brak parametru(ow) !'
  echo './skr1 plik1 [ plik2 [ plikn ] ]'
  exit
fi

lineNumber=1
pusty=0  # liczba plikow, ktore zostaly wyswietlone w calosci

while [ $pusty -ne $# ]; do

  pusty=0
  color=31
  for i in $*; do
    color=$[ color + 1 ]
    if [ $lineNumber -gt `wc -l "$i" | awk '{print $1}'` ]; then 
      pusty=$[ $pusty + 1 ]
    else
      echo -e "\\033[0;${color}m"`cat "$i" | head -n $lineNumber\
	  | tail -n 1`"\\033[0;37m"  # wyswietla linie
    fi
  done
  lineNumber=$[ $lineNumber + 1 ]   # kolejna linia pliku

done
#!/bin/bash
# ./skr2
# Program przeszukuje drzewo katalogow i 
# usuwa pliki *.jpg mniejsze niz 5000bajtow - calkiem przydatny.

rozmiar=0
for i in `find -type f -printf "%s:%p\n" | grep .jpg$`; do
  rozmiar=${i%:*}
  if [ $rozmiar -lt 5000 ]; then
   rm "${i#*:}"
  fi
done#!/bin/bash
# ./skr3 katalog1 [ katalog2 [ katalog3 ] ]
# Program przeszukuje zadane katalogi i wyswietla informacje o tych
# wszystkich plikach wewnatrz tych katalogow, ktore maja w swojej
# tresci swoja nazwe.

if [ $# -eq 0 ]; then
  echo 'brak parametru(ow) !'
  echo './skr3 katalog1 [ katalog2 [ katalog3 ] ]'
  exit
fi

while [ $# -gt 0 -a -d "$1" ]; do
  licznik=0
  for i in `find $1 -type f -printf "%p " 2>/dev/null`; do 
   # a tu bedzie sztuczka znana z C ...
   [ "`grep -l ${i##*/} $i 2>/dev/null`" ] && licznik=$[ $licznik + 1 ]
  done  

  echo katalog $1 ma $licznik plikow, ktore maja w swojej tresci swoja nazwe
  shift
done#!/bin/bash
# ./skr4 katalog
# Program przeszukuje zadany katalog i wyswietla informacje
# o najwiekszym i najmniejszym pliku.

if [ $# -lt 1 -o $# -gt 1 ]; then
  echo 'bledny parametr !'
  echo './skr4 katalog'
  exit
fi

katalog=$1

max=0     # taki sposob dzialania (poprzez nadanie malej i ogromnej
min=99999999 # wartosci) nie jest zadowalajacy z punktu widzenia algorytmiki
       # ale spelnia wymogi praktyczne
for i in `find $katalog -type f -printf '%s:%p\n' | sort -n -t ' '`; do
  w=${i%%:*}
  if [ $w -gt $max ]; then
    max=$w
    maxn="$i"
  fi
  if [ $w -lt $min ]; then
    min=$w
    minn="$i"
  fi
  echo "$i"
done

echo 'najwiekszy:' "$maxn"
echo 'najmniejszy:' "$minn"#!/bin/bash
# ./skr5 katalog plik
# Program przeszukuje podany katalog w celu odnalezienia wszystkich
# plikow 'plik' - wynik poszukiwan posortowany jest wedlug rozmiaru.

find "$1" -type f -name "$2" -printf "%f %s\n" | sort -n -t' ' -k 2 #!/bin/bash
# ./skr6 katalogZrodlowy katalogDocelowy
# Program przeszukuje katalogZrodlowy i do kazdego pliku lub
# katalogu tworzy w katalogDocelowym link o nazwie plikX (gdzie
# X to kolejny numer) lub o nazwie katalogX dla katalogu.
# UWAGA: nalezy podac sciezki bezwzgledne

if [ $# -ne 2 ]; then
  echo 'bledne parametry !'
  echo './skr6 katalogZrodlowy katalogDocelowy'
  exit
fi
 
Nplk=0
Nktl=0

if [ ! -d "$2" ]; then
  mkdir "$2"
fi

for i in `find "$1"`; do

  if [ -f "$i" ]; then   # plik
    ln -s "$i" "$2/plik$Nplk"
    Nplk=$[ $Nplk + 1 ]
  elif [ -d "$i" ]; then  # katalog
    ln -s "$i" "$2/katalog$Nktl"
    Nktl=$[ $Nktl + 1 ]
  fi

done#!/bin/bash
# ./skr7 [-r] katalog
# Program wyszukuje w zadanym katalogu linki, ktore na nic nie wskazuja.
# Jezeli podano parametr `-r' to nastepuje proba usuniecia tych linkow.

if [ $# -lt 1 -o $# -gt 2 ]; then
  echo 'zla liczba parametrow !'
  echo './skr7 [-r] katalog'
  exit
fi

if [ "$1" = '-r' ]; then
  katalog="$2"
else
  katalog="$1"
fi

echo 'linki, ktore na nic nie wskazuja:'
for i in `find "$katalog" -type l`; do
  if [ ! -f `readlink "$i"` -a ! -d `readlink "$i"` ]; then
    echo -n "$i -> `readlink "$i"`"
    if [ "$1" = '-r' ]; then
      rm -f "$i" 2>/dev/null
      if [ -L "$i" ]; then
        echo -n ' nie udalo sie skasowac'
      else
        echo -n ' udalo sie skasowac'
      fi 
    fi 
    echo
  fi
done#!/bin/bash
# ./skr8 katalog
# Program dla kazdego podkatalogu zadanego katalogu wyswietla
# sumaryczna wielkosc znajdujacych sie tam plikow.

if [ $# -ne 1 ]; then
  echo 'zla liczba parametrow !'
  echo './skr8 katalog'
  exit
fi

for i in `find "$1" -type d`; do
  tmp=0
  for j in `find "$i" -type f -printf "%s "`; do
    tmp=$[ $tmp + $j ] 
  done 
  echo "$i $tmp"
done#!/bin/bash
# ./skr9 plik rozmiar
# Program dzieli plik na czesci po `rozmiar' wierszy.

if [ $# -ne 2 ]; then
  echo 'bledna liczba parametrow !'
  exit
fi

rozmiar=`wc -l "$1"`
rozmiar=${rozmiar% *}

Nplk=0
while [ $[ $2 * $Nplk ] -lt $rozmiar ]; do

  cat "$1" | tail -n $[ $rozmiar - $2 * $Nplk ] | head -n $2 
  echo '-------'

  Nplk=$[ $Nplk + 1 ]

done


Zaliczeniowy skrypt eksternistyczny, SOP 1999/2000

Napisac skrypt flat, który spłaszcza strukturę katalogów w następujący
sposób i korzysta z następujących założeń:

* skrypt przyjmuje jedną opcję -l, po której następuje liczba oznaczająca
 ile poziomów w drzewie katalogów należy spłaszczyć. Liczba 0 oznacza brak
 spłaszczania, 1 bieżemy pod uwagę tylko podkatalogi, 2 podkatalogi i ich podkatalogi
 itd.. Brak opcji -l oznacza spłaszczanie całej struktury.

* jeżeli skrypt dostanie (oprocz opcji -l) dwa parametry, to pierwszy parametr
 oznacza korzeń drzewa katalogów do spłaszczenia, a drugi katalog w jakim umieszczamy
 wynik. Jeżeli skrypt dostanie jeden parametr, to jest nim katalog wynikowy, a
 splaszczamy wszystko poczawszy od katalogu bieżącego. Odpowiednie przykłady wywołań:

 flat -l 10 katalog_spłaszczany tu_umieść_wynik
 flat tu_umieść_wynik
 
 W pierwszym przypadku spłaszczamy do 10 poziomów (jeżeli jest ich mniej to oczywiście
 wszystkie) drzewa o korzeniu katalog_spłaszczany i wynik umieszczamy w nowo zakładanym
 katalogu tu_umieść_wynik. W drugim przypadku spłaszczamy maksymalnie bieżący katalog,
 a wynik umieszczamy w tu_umieść_wynik. Możemy przyjąć, że wynik nie może być umieszczany
 wewnątrz katalog_splaszczany.

* spłaszczenie wygląda następująco - dla każdego podkatalogu w drzewie katalog_spłaszczany,
 obojętnie na którym poziomie, w katalogu tu_umieść_wynik powstaje jeden katalog o
 takiej samej nazwie.
 (*) Jeżeli nazwy podkatalogów powtarzają się to należy poprzedzić je jednoznacznym
 prefiksem (np. ścieżka do niego). W każdym z tych nowo utworzonych katalogów zakładamy
 linki (dowiązania) symboliczne wskazujące na katalogi, które teraz są już w katalogu
 tu_umieść_wynik, a które pierwotnie były podkatalogami. Nazwy tych linków są takie jak
 nazwy podkatalogów w pierwotnym drzewie (patrz (*) - czyli w przypadku powtórzeń linki
 o starych nazwach wskazują na katalogi o nowych nazwach (z prefiksami)).
* pliki pozostają w tych podkatalogach, w których były do tej pory.

Przykład. Mamy drzewo:

      a
      / \
     /  \
     b   c
    /   /|\
    /   / | \
   d   e f d

Po wykonaniu spłaszczenia mamy: W katalogu tu_umieść_wynik znajduje się 7 podkatalogów
o nazwach a, b, c, d, e, f, c_d (ta ostatnia nazwa to przykład). Podkatalog a zawiera
wszystkie pliki z a (w drzewie pierwotnym) oraz linki: o nazwie b, wskazujący na b oraz
o nazwie c wskazujący na c. Podkatalog b zawiera wszystkie pliki z b oraz linki o nazwie
d, wskazujący na katalog d. Podkatalog c zawiera wszystkie pliki z c oraz linki e, f i d
wskazujące odpowiednio na e, f i c_d. Podkatalogi e, f i c_d zawierają wszystkie pliki,
które zawierały do tej pory e, f oraz d będące podkatalogami c.


#!/bin/bash

########################################
#     Zaliczeniowy skrypt     #
#      eksternistyczny      #
#      SOP 1999/2000       #
########################################
#      Sebastian Pawlak      #
#   nr albumu: s1222, grupa: 311   #
########################################

### zmienne globalne
#####################

katalogSplaszczany=`pwd`   # aktualny katalog
tuUmiescWynik=`pwd`
maxGlebokoscSplaszczania=-1  # (-1) -> splaszcza cala strukture
wynikPlus=''

### generowanie jednoznacznego prefiksu
### funkcja konwertuje napis zawierajacy sciezke (ze slash`ami) na napis
### zawierajacy te sciezke ale zamiast slash`ow beda znaki "_"
#########################################################################

function konwertuj() {
  local s="$1"
  local d="$1"'x'
  local wynik=$wynikPlus
  
  while [ "$s" != "$d" ]; do
    d="${s%%/*}"  # pierwszy wyraz (od poczatku do slash`a)
    s="${s#*/}"  # wszystko oprocz pierwszego wyrazu
    wynik="$wynik$d"
    if [ "$s" != "$d" ]; then
	  wynik=$wynik'_'
	fi
  done
    
  echo "$wynik"
}


### glowna funkcja skryptu ; rekurencyjnie przeglada podkatalogi, tworzy ich
### kopie w katalogu "tuUmiescWynik" (uwzglednia powtarzajace sie nazwy),
### kopiuje pliki, tworzy linki
#############################################################################

function splaszcz() {
  local katalog="$1"     # katalog
  local aktualnaGlebokosc=$2 # glebokosc w drzewie rekurencyjnym
  local docelowy

  docelowy="$tuUmiescWynik/`konwertuj "$katalog"`" # kat. docelowy z prefiksem
  mkdir "$docelowy" 2>/dev/null  # tworzy katalog w "tuUmiescWynik"

  echo "$katalog --> $docelowy"
  cp `find $katalog -type f -maxdepth 1` $docelowy 2>/dev/null # kopiow. plikow

  # "kopiowanie" linkow z odswiezaniem ich wskazan
  for i in `find $katalog -type l -maxdepth 1 -printf "%p\n"`; do
	linkdest=`find $katalog -name "${i##*/}" -type l -maxdepth 1 -printf "%l"`

    tmpKatalogBazowy=`pwd`
	cd "$katalog" # katalog z linkiem
	if [ -z "${linkdest%/*}" ]; then        # katalog lub plik w korzeniu
	  rzeczywisteWskazanie="/${linkdest##*/}"
	elif [ "${linkdest%/*}" != "$linkdest" ]; then # wskazanie na katalog
	  tmpKatalog=`pwd`
	  cd "${linkdest%/*}"
	  rzeczywisteWskazanie="`pwd`/${linkdest##*/}"
	  cd "$tmpKatalog"
	else                      # wskazanie na plik
	  rzeczywisteWskazanie="`pwd`/${linkdest##*/}"
	fi
	cd "$tmpKatalogBazowy"

    tmpContain=`echo "$rzeczywisteWskazanie" | grep ^"$katalogSplaszczany"`
	if [ -n "$tmpContain" ]; then # link wskazuje na element w drzewie
	  ln -s "../`konwertuj "$rzeczywisteWskazanie"`" "$docelowy/${i##*/}"
	else # link wskazuje poza drzewo splaszczane
	  ln -s "$rzeczywisteWskazanie" "$docelowy/${i##*/}"
	fi	
  done 
  
  
  for k in `find $katalog -type d -mindepth 1 -maxdepth 1`; do
    if [ $maxGlebokoscSplaszczania -eq -1 \
         -o $aktualnaGlebokosc -lt $maxGlebokoscSplaszczania ]; then
      splaszcz "$k" $[ $aktualnaGlebokosc + 1 ] # rekurencyjne wywolanie
      ln -s "$celLinka" "$docelowy" 2>/dev/null # tworzenie linka
    fi
  done
 
  celLinka="$docelowy" # nazwa aktualnego katalogu jest linkiem dla katalogu
             # polozonego plycej w zaglebieniu rekurencyjnym
}#######################################
### sterowanie przebiegiem programu ###
#######################################

echo 'flat, s1222'

### identyfikacja parametrow przekazanych do skryptu
###################################################

while [ $# -ne 0 ]; do
  if [ `expr "$1" = '-l'` -eq 1 ]; then
    shift
    maxGlebokoscSplaszczania=$1
  else
    katalogSplaszczany=$tuUmiescWynik
    tuUmiescWynik="$1"
  fi
  shift
done

echo -n 'glebokosc splaszczania: '
if [ $maxGlebokoscSplaszczania -eq -1 ]; then
  echo 'cala struktura'
else
  echo $maxGlebokoscSplaszczania
fi

if [ ! -d "$katalogSplaszczany" ]; then
  echo "katalog splaszczany nie istnieje"
  exit
fi

if [ -d "$tuUmiescWynik" ]; then
  echo "katalog docelowy juz istnieje"
  exit
fi

mkdir "$tuUmiescWynik" 2>/dev/null # tworzy "tuUmiescWynik" (jesli nie istnial)

aktualnyKat=`pwd`
cd "$katalogSplaszczany"
katalogSplaszczany=`pwd`
cd "$aktualnyKat"
cd "$tuUmiescWynik"
tuUmiescWynik=`pwd`
cd "$aktualnyKat"

tmpKt=`echo "$katalogSplaszczany" | grep '/'`
if [ -z "$tmpKt" ]; then
  wynikPlus='_'
fi

echo '  katalog splaszczany:' $katalogSplaszczanyRoot
echo '   katalog wynikowy:' $tuUmiescWynik

if [ $maxGlebokoscSplaszczania -eq 0 ]; then
  echo "brak splaszczania"
  exit
fi

if [ "$katalogSplaszczany" = "$tuUmiescWynik" ]; then
  echo "katalog wynikowy i katalog splaszczany to ten sam katalog !"
  exit
fi

### wywolanie glownej funkcji, ktora dokona splaszczenia struktury podkatalogow
###############################################################################

splaszcz "$katalogSplaszczany" 0  # glowna funkcja

echo 'koniec.'
w3cw3c
automatyka przemysłowa