Przykładowy makefile dla WinAVR

    -- Sebastian Pawlak, 2003.


Przedstawiony makefile jest przydatny dla większości przedstawianych przeze mnie programów. Kompiluje on plik o nazwie demo.c dołączając lcd.c dla procesora Atmel AVR AT90S8535.


Kod źródłowy pliku "Makefile":

PRG      = demo
OBJ      = demo.o
MCU_TARGET   = at90s8535
OPTIMIZE    = -O2

DEFS      =
LIBS      =

# You should not have to change anything below here.

CC       = avr-gcc

# Override is only needed by avr-lib build system.

override CFLAGS    = -g -Wall $(OPTIMIZE) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS)
override LDFLAGS    = -Wl,-Map,$(PRG).map

OBJCOPY    = avr-objcopy
OBJDUMP    = avr-objdump

all: $(PRG).elf lst text eeprom

$(PRG).elf: $(OBJ)
	$(CC) lcd.c $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)

clean:
	rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak
	rm -rf *.lst *.map $(EXTRA_CLEAN_FILES)

lst: $(PRG).lst

%.lst: %.elf
	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@

# Rules for building the .text rom images

text: hex bin srec

hex: $(PRG).hex
bin: $(PRG).bin
srec: $(PRG).srec

%.hex: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@

%.srec: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O srec $< $@

%.bin: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O binary $< $@

# Rules for building the .eeprom rom images

eeprom: ehex ebin esrec

ehex: $(PRG)_eeprom.hex
ebin: $(PRG)_eeprom.bin
esrec: $(PRG)_eeprom.srec

%_eeprom.hex: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex $< $@

%_eeprom.srec: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O srec $< $@

%_eeprom.bin: %.elf
	$(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O binary $< $@

# Every thing below here is used by avr-libc's build system and can be ignored
# by the casual user.

FIG2DEV         = fig2dev
EXTRA_CLEAN_FILES    = *.hex *.bin *.srec

dox: eps png pdf

eps: $(PRG).eps
png: $(PRG).png
pdf: $(PRG).pdf

%.eps: %.fig
	$(FIG2DEV) -L eps $< $@

%.pdf: %.fig
	$(FIG2DEV) -L pdf $< $@

%.png: %.fig
	$(FIG2DEV) -L png $< $@
w3cw3c
automatyka przemysłowa